กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
เวทีรายงานผลดำเนินงานต่อคณะกรรมการกำกับทิศทางโครงการ โครงการพัฒนาองค์กรระดับจังหวัดเพื่อสร้างพลเมือง เพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่ ครั้งที่ 1/2558
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เวทีรายงานผลดำเนินงานต่อคณะกรรมการกำกับทิศทางโครงการ

โครงการพัฒนาองค์กรระดับจังหวัดเพื่อสร้างพลเมือง เพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่

วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เวลา 9.00 – 14.00 น.

ณ ห้อง Victory Room โรงแรม VIC 3 Bangkok สนามเป้า

­

วัตถุประสงค์การประชุม

  1. เพื่อให้องค์กรพัฒนาเยาวชนทั้ง 4 แห่งได้มีการรายงานผลการดำเนินงานระยะแรกของโครงการต่อคณะกรรมการกำกับทิศทาง และรับฟ้งข้อเสนอแนะต่อการวางแผนดำเนินงานในระยะต่อไป
  2. เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนเรื่องรูปแบบการพัฒนาเยาวชน active citizen ในระดับจังหวัด ขององค์กรทั้ง 4 แห่ง

­

กลุ่มเป้าหมาย

1.องค์กรที่รับผิดชอบการดำเนินงานในพื้นที่

1.1 เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จ.สมุทรสงคราม: โครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก

1.2 เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จ.ศรีสะเกษ: โครงการพัฒนาเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ

1.3 เจ้าหน้าที่มูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน (วัดโป่งคำ): โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายเยาวชนจังหวัดน่าน

1.4 เจ้าหน้าที่สงขลาฟอรั่ม: โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา


2.องค์กรสนับสนุน

2.1 เจ้าหน้าที่มูลนิธิสยามกัมมาจล และทีมถอดบทเรียน

2.2 เจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ            

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ