กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
โครงการพัฒนาภาวะและทักษะผู้นำของพี่เลี้ยงเยาวชนจากมิติด้านใน โมดุลที่ 2 การโค้ชชิ่งเพื่อการเติบโต (Coaching for Growth)
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

1.เพื่อการผ่อนคลายและฟื้นฟูร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณของครูให้ฟื้นพลังและเข้มแข็ง

2.เพื่อฝึกทักษะการเป็นโค้ชเพื่อการเสริมพลังจากภายใน


กลุ่มเป้าหมาย หัวหน้าโครงการและโคชจากโครงการ Active Citizen และ ต่อกล้าให้เติบใหญ่ จำนวน 30 คน

­

คณะวิทยากร ณัฐฬส วังวิญญู และทีมงาน จากสถาบันขวัญแผ่นดิน 

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ