กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
มหกรรมสานพลังร่วมสร้างสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว 2561
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เพื่อนำแนวคิดและกระบวนการในการสร้างคุณลักษณะเยาวชน คนรุ่นใหม่ (Youth character building) ให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และสำนึกความเป็นพลเมือง เพื่อตอบโจทย์ประเทศไทย 4.0 โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนมีประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านการทำงานกับชุมชน  ซึ่งประกอบด้วยหัวใจสำคัญ คือ

1. เรียน Learning Journey แบบไหนที่ทำให้เยาวชนสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 และสำนึกความเป็นพลเมืองขึ้นมาได้

2. กระบวนการ Coaching เพื่อสร้าการเรียนรู้ทำอย่างไร

3. Impact ในการสร้างให้ชุมชนตื่นรู้ และร่วมแก้ปัญหา

4. จะเชื่อมโยงกับทฤษฎีการเรียนรู้และงานวิจัยใหม่ได้อย่างไร

กลุ่มเป้าหมาย คือ คนทำงานพัฒนาเยาวชนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น

­

­

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ