กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ประชุมเจ้าหน้าที่โครงการเพื่อออกแบบกระบวนการพัฒนาข้อเสนอโครงการเยาวชน
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

ประชุมเจ้าหน้าที่โครงการเพื่อออกแบบกระบวนการพัฒนาข้อเสนอโครงการเยาวชน


              วันที่ 9-10 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 มูลนิธิสยามกัมมาจลได้จัดประชุมเจ้าหน้าที่จากโครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา และโครงการจัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาเยาวชน เพื่อเตรียมความพร้อมการออกแบบกระบวนการพัฒนาข้อเสนอโครงการเยาวชน ณ โรงแรมอมารีดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยมีภาคีจากเครือข่ายพุทธิกา เครือข่ายนวัตกรรมเยาวชนเพื่อสังคม (Why I Why) และศูนย์วนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (RECOFTC) มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานในลักษณะการสนับสนุนโครงการ


เป้าหมายของเวที

  1. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงานพัฒนาเยาวชนในลักษณะสนับสนุนโครงการระหว่างโครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา และโครงการจัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาเยาวชนกับภาคีเครือข่าย
  2. ทบทวนเป้าหมายการดำเนินงานโครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา และโครงการจัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาเยาวชน
  3. โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา และโครงการจัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาเยาวชน ระดมวิธีการได้มาซึ่งข้อเสนอโครงการที่ดีของเยาวชน เพื่อออกแบบวิธีการคัดเลือกโครงการเยาวชน
กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

เป้าหมายของเวที

  1. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงานพัฒนาเยาวชนในลักษณะสนับสนุนโครงการระหว่างโครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา และโครงการจัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาเยาวชนกับภาคีเครือข่าย
  2. ทบทวนเป้าหมายการดำเนินงานโครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา และโครงการจัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาเยาวชน
  3. โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา และโครงการจัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาเยาวชน ระดมวิธีการได้มาซึ่งข้อเสนอโครงการที่ดีของเยาวชน เพื่อออกแบบวิธีการคัดเลือกโครงการเยาวชน


ผลสำเร็จ

1. ได้เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการของเยาวชน  4 ด้าน  คือ

2. ได้แผนการกลั่นกรองข้อเสนอโครงการ และแผนการพัฒนาศักยภาพเยาวชน ดังนี้

3. ได้หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในการเขียนข้อเสนอโครงการ ซึ่งมีเนื้อหาประกอบด้วย

    • การศึกษาเรียนรู้ชุมชน

    • การวิเคราะห์ศักยภาพ/โจทย์ปัญหาของชุมชน

    • การออกแบบกิจกรรมโครงการเพื่อแก้ปัญหา

    • การวางแผนการบริหารจัดการโครงการ 

­

­

ผลการพัฒนาเจ้าหน้าที่โครงการ

      เจ้าหน้าที่โครงการทั้ง 2 โครงการ ได้แก่ มูลนิธิกองทุนไทย และสงขลาฟอรั่มได้เรียนรู้ในเรื่อง

  1. การออกแบบหลักเกณฑ์ และกระบวนการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการของเยาวชน เพื่อให้ได้โครงการที่ดี

  2. การวางแผนพัฒนาศักยภาพเยาวชนผ่านการทำโครงการ

  3. การจัดทำหลักสูตร workshop เยาวชนในการเขียนข้อเสนอโครงการ 

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ