กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
เวทีเรียนรู้ร่วมเพื่อทบทวนวิธีคิด วิธีทำงานก่อนดำเนินโครงการ (Program Review) ภายใต้โครงการพัฒนาองค์กรระดับจังหวัดเพื่อสร้างพลเมืองเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เวทีเรียนรู้ร่วมเพื่อทบทวนวิธีคิด วิธีทำงานก่อนดำเนินโครงการ (Program Review)

ภายใต้โครงการพัฒนาองค์กรระดับจังหวัดเพื่อสร้างพลเมืองเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิสยามกัมมาจล

วันที่ 6 - 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เวลา 8.00-17.30 น.

ณ  โรงแรมอมารีดอนเมือง กรุงเทพฯ


จากการที่มูลนิธิสยามกัมมาจลสนับสนุน "สงขลาฟอรั่ม" ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเยาวชนเป็นกลไกหลักในการพัฒนา ปลูกจิตสำนึก “พลเมือง” ให้กับเยาวชน จ.สงขลา มีความสำเร็จ ก้าวหน้า สามารถถอดบทเรียนขยายผลไปในพื้นที่อื่นได้ ดังนั้น มูลนิธิฯจึงร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการขยายผลโครงการ ใน 2 ลักษณะ คือ


     1. ขยายการดำเนินโครงการของสงขลาฟอรั่มไปสู่การสนับสนุนองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) ใน 3 จังหวัดที่มีศักยภาพ ได้แก่  

1) มูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน(วัดโป่งคำ) จ.น่าน  

2) ศูนย์ประสานงานการวิจัยเพื่อท้องถิ่น จ.สมุทรสงคราม (สกว.) 

3) ศูนย์ประสานงานการวิจัยเพื่อท้องถิ่น จ.ศรีสะเกษ (สกว.)


     2. ขยายผลไปสู่มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ภาคใต้ใกล้กับ จ.สงขลา


โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการขององค์กรเป้าหมายให้มีกลไกติดตามความสำเร็จของเยาวชนระยะยาว พัฒนาความสามารถของบุคลากรในองค์กร และพัฒนาเยาวชน และเครือข่ายเยาวชนแกนนำจิตอาสาด้านต่างๆ มีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (พ.ศ.2557-2560) 


เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจแนวคิดของโครงการก่อนเริ่มดำเนินการจริง และให้องค์กรทั้ง 4 แห่งรียนรู้การออกแบบโครงการและออกแบบองค์กรเพื่อรองรับการทำโครงการจากสงขลาฟอรั่ม จึงจะจัดเวทีเรียนรู้ร่วมเพื่อทบทวนวิธีคิด วิธีทำงานก่อนดำเนินโครงการ (Program Review) ในวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ


วัตถุประสงค์การจัดเวที

  1. เพื่อให้ทั้ง 4 องค์กรแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีคิด วิธีทำงานเรื่องการพัฒนาองค์กร พัฒนาบุคลากร และพัฒนาพลเมืองเยาวชน ระหว่างกัน ก่อนดำเนินโครงการ
  2. เพื่อให้แต่ละองค์กรได้ทบทวนและปรับแผนการทำงาน ก่อนดำเนินโครงการจริง
  3. เพื่อร่วมกันกำหนดเวทีเรียนรู้ร่วมกัน หรือความต้องการในการเสริมศักยภาพ ระหว่างขับเคลื่อนโครงการ ของทั้ง 4 จังหวัด สสส. และมูลนิธิฯ
กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

เวทีเรียนรู้ร่วมเพื่อทบทวนวิธีคิด วิธีทำงานก่อนดำเนินโครงการ (Program Review)

ภายใต้โครงการพัฒนาองค์กรระดับจังหวัดเพื่อสร้างพลเมืองเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิสยามกัมมาจล

วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2557 เวลา 08.00 – 17.30 น.

ณ ห้องยุคนธร โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯวัตถุประสงค์การจัดเวที

  1. เพื่อให้ทั้ง 4 องค์กรแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีคิด วิธีทำงานเรื่องการพัฒนาองค์กร พัฒนาบุคลากร และพัฒนาพลเมืองเยาวชน ระหว่างกัน ก่อนดำเนินโครงการ
  2. เพื่อให้แต่ละองค์กรได้ทบทวนและปรับแผนการทำงาน ก่อนดำเนินโครงการจริง
  3. เพื่อร่วมกันกำหนดเวทีเรียนรู้ร่วมกัน หรือความต้องการในการเสริมศักยภาพ ระหว่างขับเคลื่อนโครงการ ของทั้ง 4 จังหวัด สสส. และมูลนิธิฯ

­

จากการที่ได้ให้ทั้ง 4 องค์องค์กรทบทวนแผนงานโครงการ  และวางโครงสร้างการบริหารเพื่อให้บรรลุตามแผนงาน  ดังนี้

1.  ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จ.ศรีสะเกษ

     แผนการดำเนินงานและโครงสร้างบริหารโครงการพัฒนาเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ

2.  มูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน (วัดโป่งคำ) จ.น่าน 

    แผนการดำเนินงานและโครงสร้างบริหารแผนการดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายเยาวชนน่าน

3.  ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จ.สมุทรสงคราม 

    แผนการดำเนินงานและโครงสร้างบริหารโครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก

4.  สงขลาฟอรั่ม  

    แผนการดำเนินงานและโครงสร้างบริหารโครงการพลังพลเมืองเยาวชน (กลุ่มมหาวิทยาลัย)  

­

สามารถอ่านบันทึกเวทีได้ที่ :  บันทึกเวทีเรียนรู้ร่วมเพื่อทบทวนวิธีคิด วิธีทำงานก่อนดำเนินโครงการ (Program Review)

.

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ