โครงการปลูกใจ รักษ์โลก กองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาเยาวชน
โครงการปลูกใจ รักษ์โลก กองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาเยาวชน
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ประชุมทีมที่ปรึกษาการพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาศักยภาพเยาวชน 1/2555
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

                  มูลนิธิกองทุนไทย จัดประชุมทีมวิชาการเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการออกแบบหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพเยาวชน และการจัดการความรู้ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 55 ที่สำนักงานมูลนิธิกองทุนไทย

­

                                        

                   

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

      หลังจากที่ได้ประกาศเชิญชวนให้น้องๆเยาวชนที่สนใจและอยากมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของบ้านตนเองแล้ว  ก้าวต่อไปของงานพัฒนาเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อมสิ่งสำคัญคือ การออกแบบหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชน  ครั้งนี้เราจึงได้ชวนภาคีเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมมาร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับงานพัฒนาเยาวชน อันนำไปสู่การพัฒนาหลักสุตรโดยใช้เยาวชนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่โครงการฯ จากมูลนิธิกองทุนไทย เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิสยามกัมมาจล และทีมที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ทำงานพัฒนาเยาวชนมา ได้แก่

­

ที่ปรึกษาพัฒนาหลักสูตร

 1. คุณสุรินทร์  วราชุน                มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 2. คุณสุมณฑา  ปลื้มสูงเนิน       กลุ่มไม้ขีดไฟ
 3. คุณสุภาภรณ์  ปันวารี             ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก แผนงานประเทศไทย
 4. คุณเกษณี  ซื่อรัมย์                สมาคมป่าชุมชนอีสาน
 5. คุณไพลิน  กล้าจริง                สมาคมสร้างสรรค์ไทย 

­

ที่ปรึกษาการจัดการความรู้

 1. ดร.สมศรี  ศิริขวัญชัย            นักวิชาการอิสระ /มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. คุณวรรณา  เลิศวิจิตรจรัส      นักวิชาการอิสระ

­

                                       

­

ข้อเสนอแนะที่มีต่อโครงการการจัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาเยาวชน สรุปได้ดังนี้

­

 • ตัวชี้วัดโครงการต้องชัดเจน
  • ควรมีการกำหนดระดับการพัฒนาเยาวชนให้เป็น Active Citizen ใน 1 ปี (โครงการ 1 ปี) เนื่องจากการพัฒนา Active Citizen จะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงภายใน 1-2 ปี ได้ อีกทั้งการดำเนินกิจกรรมของเยาวชนเพียง 7 เดือน อาจไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน
 • การเชื่อมเครือข่ายเยาวชนที่ได้รับการสนับสนุน จากปีที่ 1 สู่ปีที่ 2 ,3 ต้องคิดรูปแบบ หรือกระบวนการที่สามารถดึงเด็กไว้ได้ เพราะเด็กจะเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ปัจจุบันอย่างรวดเร็ว
 • การพัฒนาเด็กในปีแรกน่าจะเป็นเด็กที่มีความพร้อมก่อน เพื่อที่จะพัฒนายกระดับให้เป็นพี่เลี้ยงต่อได้ เป็นการวางฐานพี่เลี้ยงของโครงการ 
 • สิ่งที่เราต้องคิด  กระบวนการที่ต้องหนุนเสริมกลุ่มเยาวชน เพราะ  3 ปีเด็กอาจไม่ได้อยู่กับเราได้อย่างต่อเนื่อง มองว่าในการทำงานของเด็กถ้าไม่มีพี่เลี้ยงที่ใกล้ชิดและเกาะติดในพื้นที่ เราอาจเจอปัญหาได้ 
 • สำหรับการจะไปถึงเป้า Active Citizen หาพี่เลี้ยงมีศักยภาพมาก ก็จะหนุนเสริมการทำงานของเยาวชนได้ แต่ถ้าหากพี่เลี้ยงไม่เกาะติดพื้นที่และทำงานไม่เป็นการไปถึง Active Citizen ค่อนข้างยากมาก 

­

มุมมองของที่ปรึกษาในเรื่องสถานการณ์ปัญหา และข้อคิดเห็นในการทำงานกลุ่มเยาวชน ปัจจุบันสรุปได้ดังนี้

­

 • ปัจจุบันเด็กรวมตัวกันง่าย แต่เด็กไม่มีทักษะการจัดการกลุ่ม ทำให้กลุ่มแตกเร็ว
 • การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ  วัฒนธรรมที่เข้ามากระทบกับเยาวชน  ปัจจุบันทำให้เยาวชนไม่รู้จักรากเหง้าของตัวเอง
 • การทำงานเยาวชนในพื้นที่สามารถระดมทรัพยากรจากพื้นที่ได้ เช่นถ้าหากในบางงานสามารถเข้าไปอยู่ในแผนของ อบต .ได้  ก็จะได้รับงบประมาณจาก อบต. ซึ่งการทำงานต้องเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานในพื้นที่ก่อน และอาจจะต้องใช้เวลาในการทำงาน 2-3 ปี พี่เลี้ยงในพื้นที่อาจทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมในพื้นที่ด้วย

­

­

ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวน การออบแบบหลักสูตร การจัดการความรู้ สรุปได้ดังนี้ 

­

 • ควรดูจากตัวเด็กว่าเด็กสนใจอะไร และค่อยเติมเต็มในสิ่งที่เยาวชนจำเป็นต้องเรียนรู้
 • เนื่องจากเยาวชนจะมาจากหลายพื้นที่ มีช่วงอายุแตกต่างกัน เพราะฉะนั้นการเติมความรู้ การคิดออกแบบกระบวนการพัฒนาเด็กก็จะต่างกันด้วย 
 • กระบวนการสรุปบทเรียนสามารถตั้งเป้าว่าเราต้องการการอะไรจากการสรุปบทเรียน  ไม่ได้สรุปบทเรียนเพื่อเอาบทเรียน เพราะบทเรียนจะถูกเก็บระหว่างทาง สรุปบทเรียนเพื่อให้เกิดพลังข้างใจ เพื่อให้เกิดคุณค่าให้เห็นว่าสิ่งที่ทำมีคุณค่าอย่างไร สรุแบทเรียนเพื่อให้เยาวชนเห็นตัวเอง แก้ปัญหาอย่างไร
 • ในการพัฒนา จะต้องมีการพัฒนาพี่เลี้ยงเพื่อให้เกิด Active Citizen ไปพร้อมๆกัน
 • ควรมีการฝึกให้พี่เลี้ยงสรุปบทเรียน เพื่อให้พี่เลี้ยงไปทำกับน้องๆในกลุ่ม จะเป็นการให้เยาวชนและพี่เลี้ยงเห็นเป้าหมายร่วมกัน

­

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ