โครงการปลูกใจ รักษ์โลก กองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาเยาวชน
โครงการปลูกใจ รักษ์โลก กองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาเยาวชน
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาเยาวชน ครั้ง1/2555
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

                  เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 โครงการกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาเยาวชน ได้จัดประชุมคณะกรรมการกองทุน ครั้งที่ 1/2555 เพื่อนำเสนอรายละเอียดโครงการ แผนการดำเนินงาน และปรึกษาหารือเกี่ยวกับการค้นหาเยาวชน กำหนดหลักเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกโครงการ

   

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

ประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาเยาวชน ครั้ง1/2555                                    


               การประชุมคณะกรรมการครั้งนี้ทางโครงการฯ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชียวชาญด้านสิ่งแวดล้อมมาเป็นคณะกรรมการกองทุน ได้แก่

1. ดร.โกมล แพรกทอง ผู้เชี่ยวชาญกรมอุทยานสัตว์ป่าและพรรณพืช

2. คุณพูนสิน ศรีสังคม ผู้ประสานงานกองทุนสิ่งแวดล้อม แผนสนับสนุนโครงการขนาดเล็กในประเทศไทย(GEF SGP/UDP)

3. คุณพันธ์สิริ วินิจจะกูล ผู้อำนวยการกองทุนสัตว์ป่าโลกในประเทศไทย (WWF Thailand)

4. คุณศศิน เฉลิมลาภ เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร

5. คุณปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร ผู้จัดการมูลนิธิสยามกัมมาจล

6. คุณกรรชิต สุขใจมิตร ผู้อำนวยการมูลนิธิกองทุนไทย

­

               ในช่วงแรกคุณปิยาภรณ์ หรือ พี่เปา ได้เกริ่นนำภาพรวมและความเป็นมาของโครงการกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาเยาวชน ที่มูลนิธิกองทุนไทยเป็นองค์กรดำเนินการว่า เป็นโครงการที่ตรงกับเป้าหมายของมูลนิธิสยามกัมมาจล (SCBF) ที่อยากเห็นเยาวชนได้ใช้ศักยภาพของตนเองให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม ขณะนี้ SCBF ได้ให้การสนับสนุนดำเนินโครงการพัฒนาเยาวชนอยู่ 3 ประเด็น ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม โดยมูลนิธิกองทุนไทย ด้านเมือง โดยสงขลาฟอรั่ม และด้าน IT โดยเนคเทค โจทย์ที่สำคัญของ SCBF คือ การพัฒนาเยาวชนจากการลงมือทำ ซึ่งการลงมือทำของเยาวชนอาจต้องการความรู้ ฉะนั้นเราจึงต้องติดอาวุธให้กับเยาวชนก่อนลงมือทำด้วย

­

               ซึ่งการเรียนรู้แบบนี้สอดคล้องกับภาพการเรียนรู้ของสหรัฐอเมริกา ที่มีแนวคิดในการพัฒนาเด็กเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 นั้นคือ เรียนรู้จากการปฎิบัติมากกว่าการเรียนรู้จากตำราอย่างเดียว เพื่อให้เยาวชนสามารถพัฒนาศักยภาพและตั้งรับการเปลี่ยนแปลงแห่งศตวรรษที่ 21 ได้ ดังนั้น Program ของมูลนิธิกองทุนไทยจะเป็นการสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ที่เป็น Active Citizen ในสังคมไทยด้านสิ่งแวดล้อม SCBF มีความมุ่งหวังว่าจะเกิดกองทุนเพื่อพัฒนาเยาวชนในลักษณะนี้เพิ่มขึ้นอีก

­

                                     

­

              ต่อจากนั้นคุณกรรชิต สุขใจมิตร ผู้อำนวยการโครงการฯ ได้นำเสนอนำเสนอรายละเอียดของโครงการจัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาเยาวชน แก่ที่ประชุม โดยคณะกรรมการได้ให้คำแนะนำและข้อเสนอดังนี้ 

­

 • คุณปิยาภรณ์
  • แนวทางดำเนินงานของกองทุนยังขาดกลไกที่สำคัญคือ ฐานข้อมูล เนื่องจากมีความสำคัญมากในการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนและเราสามารถติดตามการเติบโตของเยาวชนได้
  • ระบบการศึกษาทำให้เยาวชนออกนอกพื้นที่ ถ้าเราไปจับกลุ่มโรงเรียนเราก็จะได้ Issue base แต่ถ้าไปจับกลุ่มในพื้นที่เราจะได้ Area base ความต่อเนื่องของเยาวชนจะมีการส่งผ่านส่งต่อรุ่นต่อรุ่น แต่ในโรงเรียนจะมีการส่งต่อในรูปของชมรม

­

 • คุณพันธ์สิริ
  • ฝากให้คิดถึงความต่อเนื่องของกลุ่มเยาวชน โครงการ 1 ปี และให้เยาวชนทำกิจกรรมเพียงไม่กี่เดือนทำอย่างไรที่จะทำให้เยาวชนเกาะกลุ่มกันและทำกิจกรรมต่อเนื่อง
  • ทำอย่างไรที่จะทำให้เยาวชนโตแล้วไปมีบทบาทในสังคม เกาะกลุ่มกัน กับการให้ทุน 1 ทุน ซึ่งคิดว่าต้องมีกระบวนการอะไรมากกว่าการให้ทุน 1 ทุน
  • สิ่งที่อยากให้เสริมนอกจากการฝึกอบรมให้กับเยาวชนคือการเสริมเรื่องข้อมูล เช่น ประเด็นบ้านเมือง หรือประเด็นที่มองเห็นปัญหาร่วมกัน หรือประเด็นที่เยาวชนสนใจ

­

 • คุณศศิน
  • คิดว่าโจทย์คำว่า “Active Citizen” มันเป็นโจทย์ใหญ่ ซึ่งกระบวนการที่จะไปสู่ตรงนี้ยังไม่ชัด โครงการนี้เหมือนกับว่าให้ทุนเยาวชนไปทำโครงการ พอเสร็จโครงการแล้วก็จบ คีย์ของคำว่า “Active Citizen” มันคือ ความต่อเนื่อง การเชื่อมโยง การสร้างเครือข่าย
  • มองถึงตัวชี้วัดการเป็น “Active Citizen” ของเยาวชนที่ผ่านโครงการ ถ้าเลือกกลุ่มเป้าหมายระดับเดียวกันน่าจะทำให้มีตัวชี้วัดที่ชัดเจน เช่น ระดับ ม.6 เมื่อขึ้นมหาวิทยาลัยปี 1 แล้วเยาวชนกลุ่มนี้ไปเข้ากลุ่มอนุรักษ์ หรือ เข้าไปเป็นกรรมการ เป็นต้น
  • ควรคิดกระบวนการการเชื่อมโยงการทำงานของเยาวชนรุ่น 1 กับรุ่นน้องต่อๆไป หรืออาจให้บทบาทของรุ่น 1 ในการคัดเลือกรุ่น 2 เพื่อความเชื่อมโยงในการทำงานพื้นที่
  • ถ้าจำกัดโดยจับกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ที่มีปัญหาจะเป็นการให้เยาวชนได้เรียนรู้ หรือได้จัดการกับปัญหาในพื้นที่ตนเอง เราจะได้เยาวชนที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณ

­

 • ดร.โกมล
  • เยาวชนมีความหลากหลายและมีความคิดไม่เหมือนกัน คณะทำงานต้องพยายามดึงความสามารถ ความเด่นของเยาวชนออกมาให้ชัดเจน เพราะเยาวชนมีพลังมาก
  • น่าจะใช้ฐานหมู่บ้าน เพราะถ้าใช้ฐานโรงเรียนครูอาจครอบคลุมความคิดของเด็ก เราอาจให้ครูมาเป็นพี่เลี้ยงได้แต่อย่าเข้ามายุ่งในกระบวนการ เพราะเรากำลังสร้าง “Active Citizen” ผ่านการทำ Project base เพื่อให้เด็กรวมตัวกัน วิเคราะห์ปัญหา ลงมือทำ

­

 • คุณพูนสิน
  • “Active Citizen” มันเป็นกระบวนการตลอดชีวิต
  • ควรคิดกลไก หรือ กระบวนการที่จะส่งต่อรุ่นต่อรุ่น ว่าจะดำเนินอย่างไรด้วย
  • มองถึงเรื่องความต่อเนื่องเยาวชนนอกระบบจะมีการทำงานในพื้นที่ต่อเนื่องกว่าเยาวชนในระบบ

                เจ้าหน้าที่โครงการฯทั้ง 3 คน ได้นำเสนอแผนการดำเนินงานโครงการ 1 ปี, หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโครงการเยาวชน และการประชาสัมพันธ์ ซึ่งต่อไปโครงการจะมีการจัดประชุมคณะกรรมการทุกๆ 3 เดือน เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและบทเรียนที่พบ แก่คณะกรรมการทราบเพื่อให้คณะกรรมการให้คำแนะนำแนวทางการดำเนินงานต่างๆของโครงการ

­

สุดท้าย คุณปิยาภรณ์ ได้นำเสนอการใช้เว๊ปไซต์โครงการต่อที่ประชุม โดยมีสาระสำคัญดังนี้

                โครงการกองทุนพัฒนาเยาวชนเพื่อสิ่งแวดล้อม เป็นส่วนหนึ่งของงานด้านพัฒนาเยาวชนของมูลนิธิสยามกัมมาจล ดังนั้น website โครงการฯจึงอยู่ใน website ของมูลนิธิสยามกัมมาจล คุณปิยาภรณ์ ได้แนะนำการใช้ website แก่คณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถติดตามความคืบหน้า ให้คำแนะนำและแสดงความคิดเห็นการทำงานของเจ้าหน้าที่โครงการ และความเคลื่อนไหวของการทำกิจกรรมของกลุ่มเยาวชน สิ่งสำคัญคือการเรียนรู้ร่วมกันผ่าน website 

­

                                          

­

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ