โครงการปลูกใจ รักษ์โลก กองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาเยาวชน
โครงการปลูกใจ รักษ์โลก กองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาเยาวชน
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ลงพื้นที่ติดตามโครงการวัยใส ปลูกต้นไม้ ทำฝาย สร้างเครือข่ายจากภูผาสู่มหานที กลุ่มเยาวชนเครือข่ายจากภูผาสู่มหานที จ.ชุมพร 6-7 ก.พ. 2557
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

การลงพื้นที่ติดตามโครงการวัยใส ปลูกต้นไม้ ทำฝาย สร้างเครือข่ายจากภูผาสู่มหานที ของกลุ่มเยาวชนเครือข่ายจากภูผาสู่มหานที จ.ชุมพร การลงพื้นที่ในครั้งนี้ ก็เพื่อให้น้องๆได้ทบทวนโครงการ ชวนคุย ชวนคิด ออกแบบกิจกรรม วางแผนการทำงาน และมองเห็นเป้าหมายโครงการร่วมกัน

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

ลงพื้นที่ติดตามโครงการวัยใส ปลูกต้นไม้ ทำฝาย สร้างเครือข่ายจากภูผาสู่มหานที 

กลุ่มเยาวชนเครือข่ายจากภูผาสู่มหานที จ.ชุมพร

วันที่ 6-7 ก.พ. 2557การลงพื้นที่ครั้งนี้จึงเน้นไปที่ชวนคิด ชวนคุยเรื่องเป้าหมาย กิจกรรม และวางแผนการทำกิจกรรม มีน้องๆ แกนนำ 5 คน และคณะกรรมการหมู่บ้าน 18 คน รวมคนเข้าร่วม 23 คนเข้าร่วมในครั้งนี้

­

บ่ายวันแรก เราได้แนะนำตัว และทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการปลูกใจ รักษ์โลก ให้คณะกรรมการหมู่บ้านที่มาร่วมกระบวนการเข้าใจเบื้องต้น และอธิบายถึงเป้าหมายของการลงพื้นที่ในครั้งแรกนี้ โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้านพูดคุยแลกเปลี่ยนและเล่าถึงสถานการณ์ปัญหาหรือสภาวะที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน และได้ชวนน้องๆ วาดแผนที่ชุมชนให้ชัดเจนมากขึ้น เพื่อให้เห็นสภาพแวดล้อมและทรัพยากรของชุมชนทั้งหมด

­

ในตอนเย็น เราได้มาชวนน้องๆ พูดคุยถึงแรงบันดาลใจที่เข้ามาทำโครงการนี้ (ใช้บัตรคำ) เล่าถึงที่มาของกลุ่มว่ามีการรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรและเหตุผลที่เลือกทำโครงการนี้ หลังจากนั้นแลกเปลี่ยนเรื่องสถานการณ์ปัญหาในชุมชนที่น้องๆ มองเห็นและจากสถานการณ์ปัญหาที่มองเห็น น้องๆ อยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร (ให้คิดเป็นการบ้าน) เพื่อกำหนดเป้าหมายการโครงการให้ชัดขึ้น

­

เช้าวันที่ 2 ชวนน้องๆ ลงพื้นที่ห้วยทรายขาวที่น้องๆ เคยทำฝาย เพื่อให้มองเห็นสถานการณ์สิ่งแวดล้อมจริง และชวนคิดว่าเมื่อเห็นแบบนี้แล้ว น้องๆ อยากทำอะไร และมาวางแผนเรื่องกิจกรรมกันต่อ ว่าจากสิ่งที่น้องๆ อยากทำจะต้องมีกิจกรรมอะไรบ้าง บ่ายๆ ชวนน้องวางแผนกิจกรรมแต่ละกิจกรรมที่จะทำ โดยใส่รายละเอียด วัตถุประสงค์,เป้าหมาย,กลุ่มเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ (เขียนใส่ลงฟลิปชาร์ต) และได้แนะนำ ชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานในขั้นต่อไป จากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ น้องๆ สามารถเขียนเป้าหมายของโครงการได้ชัดขึ้น และมีความเข้าใจร่วมกันว่าต้องทำกิจกรรมอะไรบ้างในโครงการ

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ