โครงการปลูกใจ รักษ์โลก กองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาเยาวชน
โครงการปลูกใจ รักษ์โลก กองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาเยาวชน
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
เวทีนำเสนอโครงการเยาวชน ปี 1 รุ่นที่ 1
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

                  เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2555 น้องๆ 9 โครงการที่ผ่านการพิจารณาได้มาร่วมเวทีนำเสนอโครงการเยาวชน รุ่นที่ 1 เพื่อนำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการ

                เพื่อให้กลุ่มเยาวชนทั้ง 9 โครงการได้มานำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการ

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

เวทีนำเสนอโครงการเยาวชน ปี 1 รุ่นที่ 1

                เวทีนำเสนอโครงการเยาวชน รุ่นที่ 1 นี้เป็นการเปิดโอกาสให้น้องๆเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการได้นำเสนอโครงการของตนเองต่อคณะกรรมการ เพื่อตอบข้อซักถาม ข้อสงสัย ของคณะกรรมการ พร้อมกับรับฟังคำแนะนำในการทำโครงการจากคณะกรรมการ โดยโครงการที่ได้เข้าร่วมเวทีนำเสนอโครงการเยาวชน รุ่นที่ 1 นี้มีด้วยกัน 9 โครงการ มีดังนี้

                       1.โครงการรักษ์ส้มรังสิตคิดพัฒนาดินเสื่อมโทรม กลุ่มเยาวชนรักษ์ส้มรังสิต

                       2.โครงการฟื้นฟูท้องถิ่นเพื่อเพิ่มศักยภาพของป่าไม้ในระบบนิเวศ กลุ่มเยาวชนเมล็ดพันธุ์ใหม่ สานใจฟื้นฟูป่า

                      3.โครงการหินก้อนเดียว กลุ่มเครือข่ายเยาวชนชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน

                      4.โครงการหมอกควัน มหันตภัยเงียบ กลุ่มสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านดู่

                      5.โครงการ Green Heart...Green World พัฒนาเครือข่ายแกนนำเยาวชนหัวใจสีเขียว กลุ่มเยาวชนนักคิดเพื่อสังคม

                      6.โครงการเยาวชนรักษ์ท่าชนะพาน้องเรียนรู้ดูแลป่าพรุ กลุ่มรักษ์ท่าชนะ

                      7.โครงการเยาวชนรักษ์ป่าสัก กลุ่มเยาวชนรักษ์ป่าสัก

                      8.โครงการลดมลพิษฟื้นชีวิตดิน กลุ่มเยาวชนฮักนะเชียงยืน

                      9.โครงการเยาวชนคนรักบ้านเกิดจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูห้วยทรายให้ยั่งยืน กลุ่มเยาวชนคนรักบ้านเกิดจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูห้วยทรายให้ยั่งยืน

     

                ซึ่งเวทีนำเสนอโครงการเยาวชน รุ่นที่ 1 ในครั้งนี้แบ่งออกเป็นสองรอบด้วยกันคือ รอบเช้าและรอบบ่าย รอบเช้านี้มีด้วยกัน 5 โครงการ คือ โครงการรักษ์ส้มรังสิตคิดพัฒนาดินเสื่อมโทรม กลุ่มเยาวชนรักษ์ส้มรังสิต โครงการฟื้นฟูท้องถิ่นเพื่อเพิ่มศักยภาพของป่าไม้ในระบบนิเวศ กลุ่มเยาวชนเมล็ดพันธุ์ใหม่ สานใจฟื้นฟูป่า โครงการหินก้อนเดียว กลุ่มเครือข่ายเยาวชนชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน โครงการหมอกควัน มหันตภัยเงียบ กลุ่มสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านดู่ โครงการ Green Heart...Green World พัฒนาเครือข่ายแกนนำเยาวชนหัวใจสีเขียว กลุ่มเยาวชนนักคิดเพื่อสังคม และทั้ง 5 โครงการก็ได้นำเสนอโครงการของตนเองอย่างเต็มที และตอบข้อสักถามของคณะกรรมการได้อย่างดีทีเดียว และบางกลุ่มก็ได้รับคำแนะนำในการทำโครงการ เช่น โครงการฟื้นฟูท้องถิ่นเพื่อเพิ่มศักยภาพของป่าไม้ในระบบนิเวศ กลุ่มเยาวชนเมล็ดพันธุ์ใหม่ สานใจฟื้นฟูป่า จากที่คณะกรรมการได้สอบถามในเรื่องของวิธีการในการทำกิจกรรมเกษตรกรน้อย กับ การขยายพืชท้องถิ่นจะทำอย่างไร ปัญหาของชุมชนที่แท้จริงคืออะไร หลักการและเหตุผลที่เขียนไม่เชื่อมโยงกัน ทำอย่างไรจะที่ให้เห็นว่าเราสามารถอยู่ในพื้นที่เขตอนุรักษ์ได้ ซึ่งกลุ่มเยาวชนก็สามารถตอบคำถามได้ แต่คณะกรรมการก็ได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมกับกลุ่มเยาชนดังนี้ ปัญหาที่นำเสนอมีหลายปัญหาและเป็นปัญหาที่ใหญ่พอสมควร ต้องนำปัญหาแต่ละปัญหาให้เชื่อมโยงและสัมพันธ์กันชัดเจน และต้องอธิบายว่าสิ่งที่เราจะทำไปแก้ไขปัญหามากมายในชุมชนในจุดไหน แก้ไขปัญหาได้อย่างไร ในโครงการของกลุ่มนี้นั้น น่าจะศึกษาปัญหาชุมชนให้ชัดเจนว่าปัญหาที่แท้จริงคืออะไรและจะต้องตอบโจทย์ปัญหาได้ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้กับกลุ่มเยาวชนในท้องถิ่น ฯลฯ น้องๆเยาวชนได้รับฟังคำแนะนำดังกล่าวเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขโครงการ    

    

                   เข้าสู่ในรอบบ่ายนี้ มีกลุ่มที่นำเสนอโครงการด้วยกัน 4 โครงการ คือ โครงการเยาวชนรักษ์ท่าชนะพาน้องเรียนรู้ดูแลป่าพรุ กลุ่มรักษ์ท่าชนะ โครงการเยาวชนรักษ์ป่าสัก กลุ่มเยาวชนรักษ์ป่าสัก โครงการลดมลพิษฟื้นชีวิตดิน กลุ่มเยาวชนฮักนะเชียงยืน โครงการเยาวชนคนรักบ้านเกิดจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูห้วยทรายให้ยั่งยืน กลุ่มเยาวชนคนรักบ้านเกิดจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูห้วยทรายให้ยั่งยืน รอบบ่ายนี้การนำเสนอก็ยังคงดำเนินต่อไป และเพิ่มความเข้มข้น โดยคณะกรรมการได้สอบถามโครงการของเยาวชน น้องเยาวชนก็สามารถตอบคำถามได้อย่างดีเช่นกันอย่าง โครงการลดมลพิษฟื้นชีวิตดิน กลุ่มเยาวชนฮักนะเชียงยืน ที่คณะกรรมการได้สอบถามกลุ่มเยาวชนเรื่องเคยใช้เครื่องมือตรวจสอบดินหรือยังเป้าหมายของโครงการคือการสร้างความรู้ความเข้าใจถึงอันตรายของสารเคมี คำถามคือถ้าชาวบ้านรู้แล้วทำอย่างไรต่อและอะไรที่เป็นจุดคลิกที่คิดว่าจะทำอย่างไรให้ชาวบ้านสนใจ เยาวชนคิดเอง หรือมีครู พี่เลี้ยง ผู้ใหญ่ช่วยกันคิด ในเรื่องการแสดงละคร การส่งคืนข้อมูลให้ชุมชน ซึ่งเยาวชนก็ได้ตอบข้ซักถามและยังได้รับคำชื่นชมจากคณะกรรมการ ที่มีวิธีการศึกษาข้อมูลต่างๆ และยังได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการเพิ่มเติม ในการตรวจเลือดจริงๆ ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่เกินกำลังเยาวชน อาจใช้วิธีการหาข้อมูลเชิงสถิติการป่วยด้วยโรคจากการใช้สารเคมีโดยหาจากสาธารณสุขจังหวัด เปรียบเทียบ กับพื้นที่ที่ไม่ได้ปลูก 

                     ในเวทีนำเสนอโครงการเยาวชน รุ่นที่ 1 นี้ น้องๆเยาวชนได้แสดงศักยภาพออกมาอย่างเต็มที่ ซึ่งทำให้ได้เห็นถึงความกล้าแสดงออก ความตั้งใจ ความมุ่งมั่น ในการที่จะลุกขึ้นมาช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมโดยเริ่มจากบ้านของตัวเอง และผลการพิจารณาโครงการเยาวชนครั้งนี้ โครงการเยาวชนทั้ง 9 โครงการ ที่ได้นำเสนอนั้นผ่านทั้ง 9 โครงการ แต่ยังมีบางโครงการต้องปรับปรุงแก้ไขในบางส่วน ตามที่คณะกรรมการได้ให้นำแนะนำไป เพื่อให้โครงการออกมาอย่างมีประสิทธิภาพและต้องตามเป้าหมายที่ตั้งไว้   

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ