โครงการปลูกใจ รักษ์โลก กองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาเยาวชน
โครงการปลูกใจ รักษ์โลก กองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาเยาวชน
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ 1 : ค่าย "เรียนรู้สู่...การพัฒนาโครงการ" ปี 2 รุ่นที่ 2
ความเป็นมา วัตถุประสงค์
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 1 : ค่าย “เรียนรู้สู่การพัฒนาโครงการ” ปี 2 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23-26 ตุลาคม 2556 ณ วีเทรน อินเตอร์เนชั่นแนล เฮ้าส์ ดอนเมือง กรุงเทพฯ


หลังจากที่ได้เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการปลูกใจรักษ์โลก ปี 2 จากทั่วประเทศ มีโครงการเยาวชนที่ส่งเข้ามาทั้งหมด 112 โครงการ และได้คัดเลือกเหลือเพียง 35 โครงการ ซึ่งกลุ่มเยาวชนทั้ง 35 กลุ่มนี้ได้มาเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 1 : ค่าย “เรียนรู้สู่การพัฒนาโครงการ” โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

วัตถุประสงค์
1)เพื่อพัฒนาทักษะกลุ่มเยาวชนให้สามารถวิเคราะห์โจทย์ปัญหา เข้าใจสิ่งแวดล้อมและชุมชนเห็นความเชื่อมโยง เห็นศักยภาพและทุนพื้นที่ และพัฒนาโครงการดูแลสิ่งแวดล้อมได้
2)เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการของกลุ่มเยาวชน
3)เพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องสิ่งแวดล้อม

กลุ่มเป้าหมาย
  กลุ่มเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือก 35 โครงการ  แต่ละโครงการส่งตัวแทนกลุ่มละ 4 คน ประกอบด้วย แกนนำเยาวชน 3 คน และพี่เลี้ยง 1 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
  รอบที่ 2 : จำนวน 17 โครงการ รวม 68  คน  
กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน
           
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ