โครงการปลูกใจ รักษ์โลก กองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาเยาวชน
โครงการปลูกใจ รักษ์โลก กองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาเยาวชน
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ค่าย : เสริมทักษะ เติมพลัง สร้างสรรค์คุณค่า เยาวชนปลูกใจรักษ์โลก ปี 1
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

     ค่าย : เสริมทักษะ เติมพลัง สร้างสรรค์คุณค่า เยาวชนปลูกใจรักษ์โลก ปี 1

 ระหว่างวันที่ 3-6 เมษายน 56 โครงการจัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาเยาวชน ได้จัดค่าย : เสริมทักษะ เติมพลัง สร้างสรรค์คุณค่า เยาวชนปลูกใจรักษ์โลก เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานโครงการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนของน้องๆทั้ง 18 โครงการ

       จากการสนับสนุนทุนให้กลุ่มเยาวชน 18 โครงการ ได้ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ภายใต้โครงการกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาเยาววชน ซึ่งดำเนินงานโดยมูลนิธิกองทุนไทย ร่วมกับ มูลนิธิสยามกัมมาจล และองค์กรภาคีด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีความเป็นผู้นำ เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม และเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ (Active Citizen) นั้น โดยให้เยาวชนได้ทบทวนการทำโครงการระยะครี่งโครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานระหว่างโครงการ และเสริมศักยภาพแกนนำเยาวชนในการสื่อสารต่อสาธารณะ 

วัตถุประสงค์


  1. เพื่อให้เยาวชนแกนนำได้เรียนรู้ระยะครึ่งโครงการผ่านการทบทวนการทำโครงการ (เป้าหมาย กระบวนการ การบริหารจัดการ) เห็นถึงคุณค่าจากการทำโครงการ (ต่อตัวเอง กลุ่ม ชุมชน สังคม) และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานระหว่างโครงการ
  2. เพื่อสร้างพลังการขับเคลื่อนและเสริมพลังใจ
  3. เพื่อเสริมทักษะการสื่อสารและการใช้สื่อ
  4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของพี่เลี้ยง

กลุ่มเป้าหมาย


      กลุ่มเยาวชนที่ผ่านการพิจารณาสนับสนุนให้ดำเนินงานโครงการ 18 โครงการ จำนวน 72 คน ประกอบด้วยเยาวชนอายุ 15-25 ปี จำนวน 54 คน (โครงการละ 3 คน) และพี่เลี้ยงหรืออาจารย์ที่ปรึกษา 18 คน

โดยแบ่งตามประเด็นที่ดำเนินโครงกรดังนี้

ประเด็นการทำงาน
โครงการ
ป่าไม้และพันธุ์ไม้

1.โครงการฟื้นฟูท้องถิ่นเพื่อเพิ่มศักยภาพของป่าไม้ในระบบนิเวศ

2.โครงการหินก้อนเดียว

3.โครงการ “Green Heart…Green World” พัฒนาเครือข่ายแกนนำเยาวชนหัวใจสีเขียว

4.โครงการเยาวชนรักษ์ท่าชนะพาน้องเรียนรู้ ดูแลป่าพรุ

5.โครงการเยาวชนคนรักบ้านเกิดจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูห้วยทรายให้ยั่งยืน

6.โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม

7.โครงการกล้วยไม้คืนสู่ป่าเพื่ออนุรักษ์ต้นน้ำ

8.โครงการเยาวชนอาสาอนุรักษ์พันธุกรรมท้องถิ่นลำน้ำน่าน-แควน้อย


น้ำ

1.โครงการยุวฑูตคุณภาพแม่น้ำประแสแห่งเทศบาลตำบลเมืองแกลง

2.โครงการเยาวชนรักษ์คลองบางลำพู

3.โครงการเยาวชนรักษ์ป่าสัก


ดิน

1.โครงการรักษ์สัมรังสิตคิดพัฒนาดินเสื่อมโทรม

2.โครงการลดมลพิษฟื้นชีวิตดิน

3.โครงการนักเกษตรกับการฟื้นฟูดินสู่ความยั่งยืนทางเกษตรและสิ่งแวดล้อม


ขยะและมลภาวะ
ทางอากาศ

1.โครงการหมอกควัน มหันตภัยเงียบ

2.โครงการปลูกใจ..เมล็ดพันธ์รักษ์โลก

3.โครงการการจัดการขยะในโรงเรียนและชุมชนเพื่อลดภาวะโลกร้อน

4.โครงการบ้านปลอดขยะลดมลภาวะในชุมชน

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ