กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
กิจกรรมสำรวจป่าตรวจพันธ์กล้วยไม้
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

สำรวจป่าเพื่อค้นหากล้วยไม้ในป่า

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

กลุ่ม / ทีม  และชื่อโครงการ


  1.1 ชื่อกลุ่ม..    “ว่าที่ครู สร้างสรรค์สิ่งดีๆสู่สังคม” สาขาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

   1.2 ชื่อโครงการ      โครงการอาสาพัฒนา เพื่อการพึ่งพาตนเอง ภายใต้กระบวนการเรียนรู้ที่ยั่งยืน

            เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี


1.สมาชิก

นายกิตตินันท์ มากเกลื่อน    แจ๊ค
นายจิตพงศ์ วรรณเพชร       แม็ก
นายณัฐพล ราตรีพฤกษ์       ลิฟ
นายรุสลาน มาราสา              ลาน
นายศตวรรษ โชติช่วง          เจมส์


2.กลุ่มเป้าหมาย -

3.ลายละเอียดกิจกรรม
 

            ลงพื้นที่ออกค่าย ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบาโรย โดยพวกเรา"ว่าที่ครู สร้างสรรค์สิ่งดีๆสู่สังคม" โดยได้รับการสนับสนุนดีๆจากสง ขลาฟอรั่มเพื่อประชาคมพลเมืองเด็ก (The Young Citizen by Songkhla Forum) จึงสร้างสรรค์โครงการพลังพลเมือง เยาวชนสงขลาขึ้น เพื่อสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้จากเรื่องจริงชีวิตจริงให้เยาวชนมีทักษะ ชีวิตและมีจิตสำนึกความเป็นพลเมือง เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยในกิจกรรมครั้งนี้เป็นการลงพื้นที่เพื่อทำค่าย ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบาโรยภายใต้"โครงการ พลังพลเมืองเยาวชนสงขลา"เป็นการลงพื้นที่เพื่อออกค่าย และสร้างตัวโรงเรือนเพาะเห็ดให้เสร็จสมบูรณ์ตามแผนที่เราได้วางไว้ และร่วมกันสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนโรงเรียนและพวกเราทั้งหมดผู้ร่วม ค่ายที่ได้ลงไปสัมผัสยังบรรยากาศที่แท้จริงในพื้นที่ และพยามยามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อให้ตัวโครงการที่ทำมานั้นออกมาดีและ สมบูรณ์ที่สุดผ่านตัวของแกนนำทั้ง 5 คน ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้และเพื่อนๆผู้มีจิตสาธารณะเข้ามาเป็นส่วน หนึ่งในการขับเคลื่อนงานดำเนินโครงการไปอย่างภาคภูมิใจ


"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ