โครงการการจัดการขยะในโรงเรียนและชุมชนเพื่อลดภาวะโลกร้อน
โครงการการจัดการขยะในโรงเรียนและชุมชนเพื่อลดภาวะโลกร้อน
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
กิจกรรมคืนข้อมูลสู่ชุมชน
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

กิจกรรมคืนข้อมูลสู่ชุมชน (ครั้งแรก)

กลุ่ม เยาวชนรักษ์โลกโรงเรียนห้างฉัตรวิทยาได้จัดกิจกรรมคืนข้อมูลสู่ชุมชน ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านแม่ฮาว ซึ่งได้เชิญชวนชาวบ้านมาร่วมกิจกรรม โดยกลุ่มเยาวชนรักษ์โลกโรงเรียนห้างฉัตรวิทยาได้นำองค์ความรู้เรื่องการ จัดการขยะและการทำปุ๋ยน้ำชีวภาพที่ได้อบรมมาเผยแพร่ให้กับชาวบ้านแม่ฮาวทั้ง หมดจำนวน 30 ครัวเรือน พร้อมสร้างเครือข่ายในการทำกิจกรรม

­

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับชาวบ้านในเรื่องการจัดการขยะที่ถูกวิธี

2.เพื่อสร้างเครือข่ายในการทำกิจกรรม

­

เป้าหมาย

1.ให้ชาวบ้านมีความรู้ในเรื่องการจัดการขยะอย่างถูกวิธีและนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ย่างยั่งยืน

­

ขอบเขต

ครัวเรือนต้นแบบบ้านแม่ฮาวจำนวน 30 ครัวเรือน

 

ภาพการทำกิจกรรม


ก่อนการให้ความรู้กับชาวบ้าน

การสอนชาวบ้านทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ

ภาพหมู่หลังทำกิจกรรมเสร็จ

­

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

สิ่งที่ได้รับในการทำกิจกรรมครั้งนี้


1.กลุ่มเยาวชนรักษ์โลกโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ได้ฝึกการแก้ปัญหา เริ่มมีกระบวนการทำงานที่ดีขึ้น และได้ประสบการณ์มากขึ้น

­

2.ชุมชนและครัวเรือนต้นแบบได้รักความรู้ไเรื่องการจัดการขยะอย่างถูกวิธ๊และการทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ

ปัญหาอุปสรรค

1.ฝนตก

2.คนเข้าร่วมกิจกรรมไม่ ถึง 100 %

­

วิธีแก้ไข

1.ประกาศเสียงตามสาย

2.ออกเชิญตามบ้าน

­

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ