โครงการนักเกษตรกับการฟื้นฟูดินสู่ความยั่งยืนทางเกษตรและสิ่งแวดล้อม
โครงการนักเกษตรกับการฟื้นฟูดินสู่ความยั่งยืนทางเกษตรและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
สรุปบทเรียนการทำโครงการบ้านปลอดขยะลดมลภาวะในชุมชน กลุ่ม รวงข้าว
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

1.เพื่อสรุปบทเรียนการทำโครงการ(กระบวนการทำงาน ความสำเร็จปัญหาอุปสรรค)

2.เพื่อแรกเปลี่ยนเรียนรู้การทำโครงการกับเยาวชนกลุ่มอื่น

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

กิจกรรม

 

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ