กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
สรุปบทเรียนการทำโครงการปลูกใจ..เมล็ดพันธุ์รักษ์โลก กลุ่มเยาวชน"พงลีแป สุไหงปาดี"
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

1. เพื่อสรุปบทเรียนการทำโครงการ(กระบวนการทำงาน ความสำเร็จ ปัญหา อุปสรรค)

2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำโครงการกับเพื่อนเยาวชนกลุ่มอื่นๆ

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ