กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
สรุปบทเรียนการทำโครงการยุวทูตคุณภาพแม่น้ำประแสแห่งเทศบาลตำบลเมืองแกลง กลุ่มรักษ์แม่น้ำประแส
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

1.เพื่อสรุปบทเรียนการทำโครงการ (กระบวนการทำงาน ความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค)

2.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำโครงการกับเยาวชนกลุ่มอื่นๆ

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

      เมื่อปี พ.ศ.2545 ที่ผ่านมา แม่น้ำประแสเน่าเสียมาก เหล่านักสืบและผู้กล้าจากหน่วยงานเทศบาล ช่วยกันฟื้นฟูจน ปัจจุบัน แม่น้ำสวยงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้
       มีการจัดกิจกรรมออกเฝ้าระวังแม่น้ำประแส (นับสืบสายน้ำ) โดยเราจะมีกิจกรรมย่อยๆ อีก 2 กิจกรรม คือ 
1.กิจกรรมออกสำรวจตรวจตุณภาพน้ำ
     เราจะออกสำรวจทุกๆ 3 เดิอนโดยจะใช้กระบวนการนักสืบสายน้ำ (ทางกายภาพ ชีวภาพและสัมภาษณ์ชุมชน)
2.กิจกรรมค่ายนักสืบสายน้ำ 
   วัตถุประสงค์
         1. เพื่อออกสำรวจคุณภาพน้ำ
         2.เพื่อสอนกระบวนการนักสืบสายน้ำ วิธีการตรวจน้ำให้เด็กรุ่นใหม่
         3.เพื่อหาแกนนำรุ่นใหม่
สิ่งที่ได้เราเรียนรู้
        
   ผลที่เกิดขึ้น


"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ