โครงการเยาวชนคนรักบ้านเกิดจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูห้วยทรายให้ยั่งยืน
โครงการเยาวชนคนรักบ้านเกิดจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูห้วยทรายให้ยั่งยืน
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
สรุปบทเรียนการทำโครงการเยาวชนรักห้วยทราย
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

1.เพื่อสรุปบทเรียนการทำโครงการ(กระบวนการทำงาน ความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค)

2.เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้การทำโครงการกับเพื่อนเยาวชนกลุ่มอื่นๆ


กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

นางสาวดารารัตน์ นาพรมมา จากการเข้าเข้าร่วมกิจกรรมที่ผ่านทำให้ดิฉันได้ทักษะการทำงานเเพิ่มมากยิ่งขึ้น ทำให้ได้เรียนรู้การแลกเปลี่ยนการดำเนินงานในกิจกรรม

นายนิธนันธ์ นาเมืองรักษ์ จากการมาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการเสริมสร้างแรงกำลังใจให้ผมเป็นอย่างดี เพราะได้มาเรียนรู้ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาในแต่ละโครงการซึ่งเป็นสิ่งที่ดี ที่กระผมจะได้นำไปปรับใช้ในโครงการของตัวเอง

นางสาวชนิตา แก้วชารี การมาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ก็ป็นครั้งแรกมาเรียนรู้กานทำงานการวางแนการบริหารงานในกลุ่มคณะงานผลที่คาดว่าได้รับน่าพอใจมากและจะนำไปปฏิบัติงานต่อตามที่ได้รับมาคะ

click here


"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ