กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
กิจกรรมสำรวจคลองบางลำพู
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

ชุมชนย่านบางลำพูเป็นชุมชนเมืองมีตึกแถวบ้านเรือนมากมาย มีครัวเรือนอาศัยอยู่มากกว่า 300 ครัวเรือน เป้นแหล่งประวัติศาสตร์เก่าแก่มากมาย มีวัดเก่าแก่ตั้งแต่ ร.3 คือวัดสังเวช วัดสามพระยา วัดใหม่อมตรส เป็นย่านการค้า มีป้อมพระสุเมรุและสวนสาธารณะ เรียกว่า สวนสันติชัยปราการ มีคลองบางลำพูไหลผ่านชุมชน เป็นคลองที่ใ้ช้สัญจร ใช้ในการเกษตร อุปโภค บริโภึ ในสม้ัยก่อนมีต้นลำพูขึ้นอยู่มากมาย จึงเป็นทีมาของ "บางลำพู"


ทุกวันนี้ คลองบางลำพู มีสภาพสกปรก จากขยะในชุมชน ที่ทิ่้งขยะลงคลอง ทำให้ทัศนียภาพไม่น่ามอง และจำทำให้น้ำเสีย สิ่งมีชีวิตลอยตาย และค่อยๆลดจำนวนลง ผุ้คนไม่ใช้คลองในการสัญจร น้ำไม่สามารถนำมาใช้ สาเหตุคือ


1. คนในชุมชนขาดจิตสำนึก

2. การปล่อยน้ำเสียจากครัวเรือนโดยไม่บำบัด

3. ขาดการประชาสัมพันธ์ รณรงค์

4. น้ำเสียจากโรงงานขนาดเล็ก

5. ภาครัฐไม่ดูแลช่วยเหลือ

6. คนในชุมชนไม่เห็นคุณค่า

สาเหตุที่เราสามารถแก้ไขได้คือ

1. คนในชุมชนขาดจิตสำนึก

2. การปล่อยน้ำเสียจากครัวเรือนโดยไม่บำบัด

3. ขาดการประชาสัมพันธ์ รณรงค์

4. คนในชุมชนไม่เห็นคุณค่า


ดังนั้นพวกเรากลุ่มเยาวชนเกสนลำพู บางลำพูจึงอยากจะเห็นคลองบางลำพูสะอาด กลับมาเป็นที่สัญจรของคนในชุมชน เป็นที่อยู่ของสัตว์น้ำ ให้มีคุณค่าทางจิตใจเกิดความหวงแหนของคนในชุมชน


กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

น้องๆได้รู้จักคลองบางลำพูมากขึ้น เห็นปัญหาและหาแนวทางแก้ไขในความคิดที่น้องๆสามารถทำได้ 


"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ