กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
สรุปบทเรียนการทำโครงการ ลดมลพิษฟื้นชีวิตดิน กลุ่มฮักนะเชียงยืน
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

1.เพื่อสรุปบทเรียนการทำโครงการ(กระบวนการทำงาน ความสำเร็จ อุปสรรค)

2.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำโครงการกับเพื่อนเยาวชนกลุ่มอื่นๆ

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

        กลุ่มเยาวชนฮักนะเชียงยืน  ลงพื้นที่ออกค่ายเพื่อนบอกเพื่อนและกิจกรรมรักบ้านเกิดขึ้นมาเพื่อสร้างเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในชุมชนของตัวเอง  ด้วยการตระหนักถึงพิษภัยของสารเคมี  แกนนำหลักได้ลงพื้นที่และเปิดเวทีเสวนาปลูกรักษ์บ้านเกิดเพื่อคืนความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย


          1. กิจกรรมเพื่อนบอกเพื่อน   กิจกรรมเพื่อนบอกเพื่อนเป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างกลุ่มเครือข่ายในรัดดับมัธยม  เป็นกิจกรรมแรก  โดยกลุ่มเครือข่ายนี้ คือ  กลุ่มเพื่อนมนโรงเรียนเดียวกัน  ในกิจกรรมเน้นหนักไปที่การชี้ให้เขารู้และเข้าใจผลกระทบของสารเคมี  ต่อทั้งสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ

         2.  กิจกรรมรักบ้านเกิด  เป็นกิจกรรมที่สร้างกลุ่มเครือข่ายเยาวชนในระดับประถมศึกษา ในพื้นที่  โดยกิจกรรมจะเน้นหนักไปที่การสร้างความรู้ความเข้าใจในผบกระทบของสารเคมีที่ใช้ในการเกษตร  ในกิจกรรมนี้มีการชวนน้องเก็บตัวอย่างดินในพื้นที่จริง

         3.  กิจกรรมปลูกรักษ์บ้านเกิด  เป็นกิจกรรมที่สรุปโครงการโดยการคืนข้อมูลสู่ชาวบ้าน  ได้แก่  ผลการตรวจดิน  ผลการตรวจเลือด  ปัญหาผลกระทบของสารเคมี  การแสดงละครสะท้อนวิถีการดำเนินชีวิตของชาวบ้าน  และการเปิดเวทีเสวนาของชาวบ้านโดยมีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมกิจกรรมด้วย  เพื่อชี้ให้ชาวบ้านเห็นอย่างชัดเจน   ว่าวิถีชีวิตขิงตนเองกำลังเปลี่ยนไป


"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ