กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
กิจกรรมเพื่อนบอกเพื่อน
ความเป็นมา วัตถุประสงค์
กลุ่มฮักนะเชียงยืน จัดกิจกรรมเพื่อนบอกเพื่อนให้แก่กลุ่มนักเรียนในโรงเรียนเชียงยืนพทิทยาคม ที่มีภูมิลำเนาอยู่หมู่บ้านแบก ตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่16พฤศจิกายน2555 ณโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม เพื่อสร้างกลุ่มเครือข่ายโดยการทำให้กลุ่มเครือข่ายรู้ เข้าใจ ตระหนักถึงผลกระทบและข้อเสียจากการใช้สารเคมีในการทำการเกษตร
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้กลุ่มเครือข่ายรู้ถึงผลกระทบของสารเคมี
2. เพื่อให้กลุ่มเครือข่ายเข้าใจผลเสียจากการใช้สารเคมีอยู่ในระดับหนึ่ง
3. เพื่อสร้างความตระหนักให้กลุ่มเครือข่ายในเรื่องการทำการเกษตรที่ใช้สารเคมีว่ามีผลเสียอย่างไร
4. สร้างกลุ่มเครือข่ายในโรงเรียน

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

ผลสำเร็จของกิจกรรม
1. กลุ่มเครือข่านยรุ้ถึงกระทบของสารเคมี
2. กลุ่มเครือข่ายมีความเข้าใจถึงผลเสียของการใช้สารเคมี
3. กลุ่มเครือข่ายตระหนักในเรื่องของการทำเกษตรกรรมที่ใช้สารเคมีว่ามีข้อดี ข้อเสียอย่างไร
4. มีกลุ่มเครือข่ายในโรงเรียน

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ