กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ห้องเรียนธรรมชาติ
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เพื่อให้กลุ่มเยาวชนและคนที่เข้าไปเยี่ยมชมความสวยงามของพลับพลึงธารได้เข้าใจกับพลับพลึงธาร และให้กลุ่มเยาวชนจัดลำดับป้ายแต่ล๊ป้ายที่จะติดตามแนวคลองตาเลื่อน

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ