กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลเสริมพลัง โครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” ปี 4 วันที่ 13 – 14 มกราคม 2560
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

  • 1.เพื่อประเมินผลลัพธ์มิติต่างๆ ตามเป้าหมายโครงการและกระบวนการทำงานของตนเอง จากมุมมองจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
  • 2.เพื่อให้ได้แนวทางในการพัฒนาโครงการในระยะต่อไป

ผู้เข้าร่วมประชุม

  • คณะกรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ทีมงานโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่
กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ