กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
เวทีถอดบทเรียน และพิธีปิดโครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” รุ่นที่ 6 ประจำปี 2561 พร้อมพิธีมอบโล่ เกียรติบัตร
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่


          ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในทุก ๆ ด้าน การเตรียมกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นเป็นสิ่งที่ต้องเร่งทำ ซึ่งโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ ถือเป็นภารกิจหลักที่เข้ามาตอบโจทย์ตรงนี้

           โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ เกิดขึ้นโดยมุ่งหวังให้โครงการฯ เป็นพื้นที่ (Platform) ในการบ่มเพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ (Character Building) ให้มีทักษะการเรียนรู้และคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม (Creativity & Innovation) มีทักษะการทำงาน (Working Skill) สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ สื่อสารผลงานของตนเองได้ (Soft Skill) และมีลักษณะนิสัยอดทนมุ่งมั่นจนสำเร็จตามเป้าหมาย (GRIT)

          เพื่อให้น้องๆ เยาวชนเกิดคุณลักษณะข้างต้น น้องๆ จะได้ “ฝึก” (Practice) จากการพัฒนาผลงาน (Product) ที่มาจากโจทย์ปัญหา ตอบสนองความต้องของผู้ใช้งาน เรียนรู้การรักษาลิขสิทธิ์ของผลงาน การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และผลักดันผลงานสู่ผู้ใช้งานได้จริง เป็นการบ่มเพาะคุณลักษณะของคนรุ่นใหม่จากสถานการณ์จริง ที่บางครั้งต้องเผชิญความยากลำบาก ท้าทายศักยภาพ ต้องก้าวข้ามข้อจำกัดของตนเอง ซึ่งเชื่อว่าการเรียนรู้ในลักษณะนี้ จะทำให้เราได้นักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ดี สามารถทำประโยชน์ให้กับสังคมได้ในอนาคต

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ