กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
การพิจารณาความก้าวหน้าของการพัฒนาผลงานเยาวชน ที่ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาผลงานต่อยอดในโครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” ประจำปี 2557 รอบที่สอง
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

การพิจารณาความก้าวหน้าของการพัฒนาผลงานเยาวชนที่ได้รับทุนสนับสนุน  รอบที่ 2

โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่"

วันที่ 17 กันยายน 2557

ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล เขตพญาไท กรุงเทพฯ


ด้วยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ร่วมกับมูลนิธิสยามกัมมาจล ได้ดำเนินโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" โดยให้ทุนสนับสนุนเยาวชน เพื่อพัฒนาผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อยอดนำไปสู่การประยุกต์ใช้จริงให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของเทคโดนโลยีภายในประเทศให้เข้มแข็ง


ทั้งนี้ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ NECTEC ACE 2014 เป็นเวทีการประชุมที่เปิดโอกาสให้กลุ่มนักวิจัย นักวิชาการองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจจากทั่วประเทศได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กับนักวิจัยที่มีชื่อเสียงในระดับชาติและระดับนานาชาติพร้อมชมนิทรรศการผลงานวิจัยความก้าวหน้าด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ซึ่งนำไปสู่การเชื่อมโยงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกับสถาบันการศึกษาและถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมภาคสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต จึงเป็นโอกาสอันดีที่เยาวชนทั้ง 13 โครงการจากโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ ได้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงาน และมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมเรียนรู้


การจัดเวทีพิจารณาความก้าวหน้า และแสดงนิทรรศการมีวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม มีดังนี้

1. เพื่อให้เยาวชนนำเสนอความก้าวหน้าในระยะที่ 2 ของการพัฒนาผลงาน

2. เพื่อให้เยาวชนได้รับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

3. เพื่อให้เยาวชนได้นำผลงานมาจัดแสดงต่อสื่อมวลชน และสาธารณะ

4. เพื่อเยาวชนได้รับประสบการณ์และแลกเปลี่ยนร่วมนักวิจัย ผู้ประกอบการ หรือผู้ที่สนใจ เพื่อนำข้อคิดเห็นดังกล่าวมาปรับใช้ต่อยอดกับผลงาน

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ