กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
งานนำเสนอความก้าวหน้าของการพัฒนาผลงานเยาวชน ที่ได้รับสนับสนุนพัฒนาผลงานต่อยอดในโครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” ประจำปี 2556
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

              ตามที่มูลนิธิสยามกัมมาจลร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)  จัดทำโครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” ขึ้น เพื่อให้การสนับสนุน “ทุนต่อยอด” การพัฒนาผลงานคอมพิวเตอร์และซอร์ฟแวร์ไปสู่การใช้งานได้จริง และเพื่อให้เยาวชนสามารถพัฒนาผลงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  จึงได้จัดเวทีนำเสนอความก้าวหน้าของการพัฒนาผลงานเยาวชนขึ้น ในวันที่ 6 กันยายน 2556 เพื่อให้เยาวชนได้โอกาสนำเสนอความก้าวหน้าของผลงานและรับคำแนะนำจากกรรมการผู้เชี่ยวชาญทั้งในส่วนของความรู้ด้านเทคนิคการพัฒนาระบบซอร์ฟแวร์ และมุมมองต่อการพัฒนาต่อยอดทางธุรกิจ โดยการนำเสนอผลงานในครั้งนี้มีโครงการเยาวชนเข้าร่วมทั้งสิ้น 7 โครงการ  ได้แก่

 1.  ระบบตรวจวัดและวิเคราะห์น้ำหนักกดบริเวณฝ่าเท้าอัจฉริยะเพื่อนำไปประยุกต์ใช้สำหรับการออกแบบอุปกรณ์พยุงส้นเท้าและฝ่าเท้าชนิดลดแรงกดบริเวณสำคัญสำหรับผูป่วย
 2. โปรแกรมฝึกฝนการคัดลายมือ กอไก่ไรเดอร์
 3. iOrder ระบบจดรายการสั่งสินค้าอัจฉริยะเพื่อองค์กรธุรกิจท้องถิ่น
 4. เฟสบิส (Facebiz)
 5. คาร์บอนคุง ไลฟ์ (Carbonkun:Life)
 6. โปรแกรมสำหรับสร้างสรรค์ผลงานภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ (Animator)
 7. มหัศจรรย์อาณาจักรแมลง : ผจญภัย
กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

                กิจกรรม “นำเสนอความก้าวหน้าผลงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่” โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และมูลนิธิสยามกัมมาจล จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 กันยายน 25556 ณ ห้องสำราญรมย์ SCB Park Plaza ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ มีเยาวชนเข้าร่วมการนำเสนอผลงานทั้งหมด 7 โครงการ ได้แก่ โครงการมหัศจรรย์อาณาจักรแมลง:ผจญภัย, โครงการโปรแกรมฝึกฝนคัดลายมือ กอไก่ ไรเดอร์, โครงการโปรแกรมสำหรับสร้างสรรค์ผลงานภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ, โครงการคาร์บอนคุง ไลฟ์, โครงการเฟสบิส, โครงการระบบจดรายการสั่งสินค้าอัจฉริยะเพื่อองค์กรธุรกิจท้องถิ่น และโครงการระบบตรวจวัดและวิเคราะห์น้ำหนักกดบริเวณฝ่าเท้าอัจฉริยะ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้สำหรับการออกแบบอุปกรณ์พยุงส้นเท้าและฝ่าเท้าชนิดแรงกดบริเวณสำคัญสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน


วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม

 1. ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาผลงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของเยาวชน
 2. เยาวชนมีโอกาสได้รับคำแนะนำ ติชมจากคณะกรรมการและผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาผลงานต่อไปได้


               การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เยาวชนที่เข้าร่วมการนำเสนอผลงาน ได้นำเสนอผลงานในหลายประเด็นดังต่อไปนี้ เป้าหมายของการสร้างผลงาน   กลุ่มเป้าหมาย ความก้าวหน้าของผลงาน นำไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมายแล้วเกิดผลอย่างไร การพัฒนาผลงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ ปัญหาหรืออุปสรรคที่พบระหว่างการทำงาน


                  ผลงานของเยาวชนที่ร่วมโครงการได้รับคำแนะนำ ทั้งด้านจุดเด่นของผลงาน สิ่งที่ควรปรับแก้ จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยี และด้านธุรกิจ เพื่อต่อยอดผลงาน และเพิ่มโอกาสในการพัฒนาผลงานออกไปสู่ผู้ใช้งานจริง มหัศจรรย์อาณาจักรแมลง : ผจญภัย


          เกมจัดทัพวางแผนการรบในรูปแบบ 3D บน โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ ช่วยฝึกการคิด วิเคราะห์ ฝึกไหวพริบ การวางแผนให้กับผู้เล่น


ผลงานก่อนเข้าร่วมโครงการ

 • พัฒนาเป็นแบบจำลองของเกม ยังไม่ได้สร้างให้เป็นแอพพลิเคชั่นในระบบปฏิบัติการบนโทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ต
 • ไม่มีแผนธุรกิจ

การต่อยอดและขยายผลงานจากโครงการ

 • พัฒนาเกมให้น่าสนใจขึ้นและท้าทายขึ้นโดยการเพิ่มตัวละคร และฉากในการเล่น
 • เพิ่มโอกาสในการขายเกมโดยการเพิ่มระดับความยาก เป็นการจูงใจให้ผู้เล่นซื้อเกมอย่างต่อเนื่อง
 • พัฒนาระบบของเกมให้สามารถ share ข้อมูลผ่าน social network ได้
คาร์บอนคุง ไลฟ์


              แอพพลิเคชั่นออนไลน์เพื่อสิ่งแวดล้อมจำลองชีวิตประจำวันของมนุษย์ในการบริโภคสินค้าที่ทำให้เกิดคาร์บอน ทำผู้เล่นสามารถเล่นเกมไปพร้อมๆ กับได้รับข้อมูลความรู้ในการใช้คาร์บอน นำไปสู่การลดใช้คาร์บอน


ผลงานก่อนเข้าร่วมโครงการ

 • พัฒนาแบบจำลองของเกม ยังไม่ได้สร้างให้เป็นแอพพลิเคชั่นในระบบปฏิบัติการบนโทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ต
 • ไม่มีแผนธุรกิจ

การต่อยอดและขยายผลงานจากโครงการ

 • พัฒนาเกมในระบบปฏิบัติการ Android
 • นำเข้าข้อมูลที่ถูกต้องเรื่องปริมาณการผลิตคาร์บอนจากกิจกรรมในชีวิตประจำวันจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยมาใช้ในเกม
 • สร้างมินิเกม 7 เกม เพื่อสอดแทรกความรู้เรื่องการลดคาร์บอน
 • นำผลงานไปทดสอบกับผู้ใช้งานจริง และขายผ่าน google play store


โปรแกรมฝึกฝนการคัดลายมือภาษาไทย "กอไก่ ไรเดอร์"


               ฝึกฝนการคัดลายมือภาษาไทยบนแท็บเล็ต ภายใต้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยมีรูปแบบคล้ายเกม


ผลงานก่อนเข้าร่วมโครงการ

 • พัฒนาแบบจำลองฝึกหัดการเขียน ก ไก่ สำหรับเด็ก
 • ไม่มีแผนธุรกิจ

การต่อยอดและขยายผลงานจากโครงการ

 • พัฒนาเกมในระบบปฏิบัติการ Android ที่ผู้ใช้สามารถฝึกเขียนพยัญชนะได้ ก-ฮ
 • เผยแพร่ให้ใช้งานฟรี เช่น ใน google play store


เฟสบิส


           เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อธุรกิจที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถร่วมมือทำการค้า ทำกิจกรรมออนไลน์ ติดต่อสื่อสาร เลือกซื้อสินค้าผ่าน คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ต ขายส่งกับคู่ค้า และขายปลีกกับลูกค้า ซึ่งจะเน้นธุรกิจการท่องเที่ยว


 ผลงานก่อนเข้าร่วมโครงการ

 • พัฒนาแบบจำลองเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อธุรกิจ
 • แผนธุรกิจยังไม่สมบูรณ์

การต่อยอดและขยายผลงานจากโครงการ

 • พัฒนาแอพพลิเคชั่น และเว็บไซต์ที่ง่ายต่อการใช้งานมากขึ้น
 • ได้แผนธุรกิจที่สร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการโรงแรม
 • พร้อมเปิดตัวให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยวใน จ.ภูเก็ต ใช้งานได้จริงในเดือนเมษายน


ระบบตรวจวัดและวิเคราะห์น้ำหนักกดบริเวณฝ่าเท้าอัจฉริยะ

               เครื่องมือตรวจวัดน้ำหนักแรงกดบริเวณฝ่าเท้า เพื่อใช้กับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างของเท้าผิดปกติ เพื่อทำการรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาได้อย่างถูกต้อง ผู้ป่วยเบาหวาน ฯลฯ


ผลงานก่อนเข้าร่วมโครงการ

 • พัฒนาเครื่องและโปรแกรมวิเคราะห์น้ำหนัก (Podogram Analyzer) ที่สามารถวิเคราะห์ได้ว่าผู้ป่ายเบาหวาน หรือคนทั่วไปมีลักษณะการยืนทิ้งน้ำหนักลงบนฝ่าเท้าผิดปกติอย่างไร

การต่อยอดและขยายผลงานจากโครงการ

 • โรงพยาบาลแพร่เป็นตัวแทนจำหน่ายไปยังศูนย์คลีนิคผู้ป่วยโรคเบาหวานของโรงพยาบาลในเครือเพื่อวิเคราะห์ฝ่าเท้าของผู้ป่วย
 • ร่วมธุรกิจกับ Hush and Puppies เพื่อพัฒนาเครื่องมือในการวิเคราะห์แผ่นรองรองเท้าที่เหมาะสมกับลูกค้า จำนวน 10 สาขา
 • ศูนย์บ่มเพาะทางธุรกิจฯ รับเป็นที่ปรึกษาในการทำแผนธุรกิจให้ชัดเจนมากขึ้น


แอนิเมเตอร์ (โปรแกรมสำหรับสร้างสรรค์ผลงานภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ)

ผลงานก่อนเข้าร่วมโครงการ

 • สร้างโปรแกรมสำหรับสร้างสรรค์ผลงานภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ โดยดึงจุดแข็งของโปรแกรมสร้างผลงานภาพเคลื่อนไหวอื่นๆ

การต่อยอดและขยายผลงานจากโครงการ

 • พัฒนารูปภาพพื้นฐานสำหรับให้ผู้ใช้งานเลือกใช้ได้เลย เพื่อให้การสร้างผลงานภาพเคลื่อนไหวได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น
 • พัฒนาแผนธุรกิจในการขยายผลไปสู่นักออกแบบมือสมัครเล่น หรือผู้ใช้งานทั่วไป
 • ขยายผลไปสู่เจ้าของธุรกิจออกแบบต่างๆ เพื่อใช้โปรแกรมฯ นำเสนอผลงานกับลูกค้าiOrderระบบจดรายการสั่งสินค้าอัจฉริยะเพื่อองค์กรธุรกิจท้องถิ่น


ผลงานก่อนเข้าร่วมโครงการ

 • พัฒนาแบบจำลองระบบจดรายการสั่งสินค้า
 • ไม่มีแผนธุรกิจ

การต่อยอดและขยายผลงานจากโครงการ

 • พัฒนาเป็นแอพพลิเคชั่นในระบบ IOS ที่ใช้ได้จริงสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน
 • พัฒนาให้สามารถจดจำรายการสั่งสินค้าของลูกค้าเดิมได้


"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ