กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
พิธีมอบทุนและการพิจารณาความก้าวหน้าของการพัฒนาผลงานเยาวชนที่ได้รับทุนสนับสนุนต่อยอดผลงาน โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่"
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

 พิธีมอบทุนและการพิจารณาความก้าวหน้าของการพัฒนาผลงานเยาวชนที่ได้รับทุนสนับสนุนต่อยอดผลงาน โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" วันที่ 13 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล  เขตพญาไท  กรุงเทพฯ


           ด้วยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ร่วมกับมูลนิธิสยามกัมมาจล ได้ดำเนินโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" โดยให้ทุนสนับสนุนต่อยอดพัฒนาผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้จริงให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจ 


               ทั้งนี้  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และมูลนิธิสยามกัมมาจล จึงได้จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนให้แก่เยาวชนทั้ง 7 ผลงานโครงการ ที่ผ่านการคัดเลือก พร้อมกันนี้ยังเปิดโอกาสให้เยาวชนจัดแสดงผลงานนิทรรศการ  ในงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ประจำปี 2556  NECTEC Annual Conference & Exhibition 2013  ซึ่งประกอบด้วยการจัดแสดงผลงาน นิทรรศการ ผลิตภัณฑ์และสารสนเทศที่โดดเด่นด้านการวิจัย เพื่อให้เยาวชนผู้พัฒนาผลงานได้นำผลงานมาแสดงออกสู่สาธารณะ  และรับฟังข้อเสนอแนะ ติชม จากผู้เข้าร่วมงานและผู้ชี่ยวชาญ นำไปพัฒนาผลงานให้บรรลุวัตถุประสงค์

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

พิธีมอบทุนและการพิจารณาความก้าวหน้าของการพัฒนาผลงานเยาวชนที่ได้รับทุนสนับสนุนต่อยอดผลงาน โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" วันที่ 13 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล เขตพญาไท กรุงเทพฯ


                เมื่อวันที่  13 ธันวาคม 2556  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และมูลนิธิสยามกัมมาจล ได้จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนให้แก่เยาวชนทั้ง 7 ผลงานโครงการ   ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล เขตพญาไท กรุงเทพฯ  ในการนี้ ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) เป็นผู้กล่าวแสดงความยินดีแก่เยาวชนที่ได้รับมอบทุน และนางรัตนา  กิตติกร ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารสังคม มูลนิธิสยามกัมมาจล เป็นผู้มอบทุนสนับสนุนการต่อยอดผลงานของเยาวชนในครั้งนี้                           

        


              นับตั้งแต่ 7 ทีมเยาวชน ผู้พัฒนาผลงานด้านไอที ที่ผ่านคัดเลือกได้รับการสนับสนุนการต่อยอดผลงานจากโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" ตั้งแต่มีนาคม 2556 จนถึงธันวาคม 2556 จนนำไปสู่การพัฒนาผลงานทั้ง 7 ผลงาน ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและผู้ใช้งานจริง ดังนี้1. มหัศจรรย์อาณาจักรแมลง : ผจญภัย INSECTICA  KINGDOMS 

โดย นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

           เกมจัดทัพวางแผนการรบในรูปแบบ 3D บน โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ ช่วยฝึกการคิด วิเคราะห์ ฝึกไหวพริบ การวางแผนให้กับผู้เล่น

 

  ผลงานก่อนเข้าร่วมโครงการ

              •ไม่มีแผนธุรกิจ

              •พัฒนาเป็นแบบจำลองของเกม ยังไม่ได้สร้างให้เป็นแอพพลิเคชั่นในระบบปฏิบัติการบนโทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ต


 ผลสำเร็จ

              •ผลงานเสร็จสมบูรณ์ เป็นแอพลิเคชั่น จำหน่ายในระบบ iOSอยู่ระหว่างการนำเข้าระบบ Android

                                 

                                

2. คาร์บอนคุงไลฟ์  Carbonkun : Life  

โดย  นักศึกษาคณะวิศกรรมศาสตร์   ม.สงขลานครินทร์  หาดใหญ่ จ.สงขลา


                 แอพพลิเคชั่นออนไลน์เพื่อสิ่งแวดล้อมจำลองชีวิตประจำวันของมนุษย์ในการบริโภคสินค้าที่ทำให้เกิดคาร์บอน ทำให้ผู้เล่นสามารถเล่นเกมไปพร้อมๆ กับได้รับข้อมูลความรู้ในการใช้คาร์บอน นำไปสู่การลดใช้คาร์บอน


ผลงานก่อนเข้าร่วมโครงการ

               •พัฒนาแบบจำลองของเกม ยังไม่ได้สร้างให้เป็นแอพพลิเคชั่นในระบบปฏิบัติการบนโทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ต

              •ไม่มีแผนธุรกิจ


 ผลสำเร็จ

               •ผลงานเสร็จสมบูรณ์ อยู่ระหว่างนำเข้าระบบ Android เพื่อเป็นแอพลิเคชั่นให้ใช้งานได้ฟรี                            

           

 3. กอไก่ ไรเดอร์  สื่อคัดลายมือเพื่อคุณหนู

โดย  นายปองพล  วงษ์คาร  มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ


              โปรแกรมฝึกฝนการคัดลายมือภาษาไทยบนแท็บเล็ต ภายใต้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยมีรูปแบบคล้ายเกม

 

ผลงานก่อนเข้าร่วมโครงการ

              •พัฒนาแบบจำลองฝึกหัดการเขียน ก ไก่ สำหรับเด็ก

              •ไม่มีแผนธุรกิจ


ผลสำเร็จ

               •ผลงานเสร็จสมบูรณ์ เป็นเกมในระบบปฏิบัติการ Android ที่ผู้ใช้สามารถฝึกเขียนพยัญชนะได้ ก-ฮ เหมาะกับการเป็นเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็ก LD ทำให้ สวทช.เข้าร่วมต่อยอดโครงการต่อไป
                                  

4. faceBIZ : Connecting Business and People เครือข่ายสังคมออนไลน์ของธุรกิจ

โดย  นักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


              เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อธุรกิจที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถร่วมมือทำการค้า ทำกิจกรรมออนไลน์ ติดต่อสื่อสาร เลือกซื้อสินค้าผ่าน คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ต ขายส่งกับคู่ค้า และขายปลีกกับลูกค้า ซึ่งจะเน้นธุรกิจการท่องเที่ยว


ผลงานก่อนเข้าร่วมโครงการ

            •พัฒนาแบบจำลองเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อธุรกิจ

            •แผนธุรกิจยังไม่สมบูรณ์

ผลสำเร็จ

           •พัฒนาแอพพลิเคชั่น และเว็บไซต์ที่ง่ายต่อการใช้งานมากขึ้น

           •ได้แผนธุรกิจที่สร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการโรงแรม

           •พร้อมเปิดตัวให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยวใน จ.ภูเก็ต ใช้งานได้จริงในเดือนก.พ. 25575. ระบบวิเคราะห์ฝ่าเท้า Podogram Analyzer 

โดย  นักศึกษาปริญาโท  คณะวิศกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล


             เครื่องมือตรวจวัดน้ำหนักแรงกดบริเวณฝ่าเท้า เพื่อใช้กับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างของเท้าผิดปกติ เพื่อทำการรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาได้อย่างถูกต้อง ผู้ป่วยเบาหวาน ฯลฯ


ผลงานก่อนเข้าร่วมโครงการ

               •พัฒนาเครื่องและโปรแกรมวิเคราะห์น้ำหนัก (PodogramAnalyzer) ที่สามารถวิเคราะห์ได้ว่าผู้ป่วยเบาหวาน หรือคนทั่วไปมีลักษณะการยืนทิ้งน้ำหนักลงบนฝ่าเท้าผิดปกติอย่างไร


ผลสำเร็จ

             •โรงพยาบาลแพร่เป็นตัวแทนจำหน่ายไปยังศูนย์คลีนิคผู้ป่วยโรคเบาหวานของโรงพยาบาลในเครือเพื่อวิเคราะห์ฝ่าเท้าของผู้ป่วย

              •ร่วมธุรกิจกับ Hush and Puppies เพื่อพัฒนาเครื่องมือในการวิเคราะห์แผ่นรองรองเท้าที่เหมาะสมกับลูกค้า จำนวน 10 สาขา


 6. โปรแกรมสำหรับสร้างสรรค์ผลงานภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ Animator

โดย นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


              โปรแกรม Animator เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างสรรค์ผลงานภาพเคลื่อนไหวสองมิติ ที่มีความสามารถในการสร้างภาพเคลื่อนไหวในรูปแบบของ HTML5 ด้วยการวาดรูปและกำหนดการเคลื่อนไหวได้อย่างง่ายดายผ่านชุดเครื่องมือของโปรแกรม โดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีความสามารถในการเขียนโปรแกรมแม้แต่น้อยผลงานก่อนเข้าร่วมโครงการ

             •สร้างโปรแกรมสำหรับสร้างสรรค์ผลงานภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ โดยดึงจุดแข็งของโปรแกรมสร้างผลงานภาพเคลื่อนไหวอื่นๆ


ผลสำเร็จ

            •พัฒนารูปภาพพื้นฐานสำหรับให้ผู้ใช้งานเลือกใช้ได้เลย เพื่อให้การสร้างผลงานภาพเคลื่อนไหวได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น

            •พัฒนาแผนธุรกิจในการขยายผลไปสู่นักออกแบบมือสมัครเล่น หรือผู้ใช้งานทั่วไป

            •ขยายผลไปสู่เจ้าของธุรกิจออกแบบต่างๆ เพื่อใช้โปรแกรมฯ นำเสนอผลงานกับลูกค้า 7.  iORDER  ระบบจดรายการสั่งสินค้าอัจฉริยะเพื่อองค์กรธุรกิจท้องถิ่น

    โดย นายกมลวิทย์  สิริธนนท์สกุล


               โปรแกรมบันทึกรายการสินค้าที่ลูกค้าสั่ง ทั้งยังส่งและรวบรวมรายงานผล และ Sync ข้อมูลไปตามที่ต้องการ


ผลงานก่อนเข้าร่วมโครงการ

             •พัฒนาแบบจำลองระบบจดรายการสั่งสินค้า

             •ไม่มีแผนธุรกิจ

ผลสำเร็จ

             •พัฒนาเป็นแอพพลิเคชั่นในระบบ IOS ที่ใช้ได้จริงสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน

             •พัฒนาให้สามารถจดจำรายการสั่งสินค้าของลูกค้าเดิมได้

             •KK การค้า จ.สงขลา นำแอพพลิเคชั่นไปใช้งานเสียงสะท้อนต่อโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่"


 

นันทิพัฒน์ นาคทอง  (ปาล์ม)

ผู้พัฒนาผลงาน โปรแกรมสำหรับสร้างสรรค์ผลงานภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ Animator


               "เป็นโครงการที่แปลกใหม่ ปกติการแข่งคือเอาโปรแกรมมาเทียบกัน มีกรรมการตัดสิน ได้รางวัลและจบไป แต่ว่าโครงการนี้เหมือนจากที่เราเคยแค่แข่งเพื่อรางวัล แต่นี่เป็นการแข่งเพื่อให้งานเราเป็นที่รู้จัก ให้โปรแกรมเราได้เอาไปใช้งานจริง มีประโยชน์ ไม่ใช่แค่กรรมการ 3-4 มาตัดสินงานเราแล้วก็จบ แต่นี่คือคนที่มาใช้งานเรา คือลูกค้าจะเป็นผู้ตัดสิน"  

  ยุทธพงศ์  อุณหทวีทรัพย์ (อู๋)

  ผู้พัฒนาผลงาน ระบบวิเคราะห์ฝ่าเท้า Podogram Analyzer


           "เป็นโครงการที่ดีมากๆ สำหรับตัวโครงการนี้ เหมือนกับว่าเรามีคนที่พาเราไปข้างหน้าได้ ชี้ว่าเราควรไปทางไหน ในขณะที่ประสบการณ์เรายังมีไม่มาก ดังนั้น ถ้าเกิดมีโครงการแบบนี้ ต่อจาก NSC เป็นโครงการที่ดี เพราะโครงการที่แข่งและประกวดได้รับรางวัลมีแต่โครงการดีๆแต่ไม่ได้ถูกสานต่อ ในเรื่องของการพัฒนาต่อ หรือนำไปใช้งานจริง ซึ่งมันมีประโยชน์"

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ