กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาผลงานโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" ปี 2
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาผลงานโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" ปี 2


ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กกทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)  ร่วมกับมูลนิธิสยามกัมมาจล  ดำเนินโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ ซึ่งต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2  สนับสนุนการต่อยอดผลงานด้านไอทีของเยาวชนให้ไปสู่ผู้ใช้งานจริง

­

ทั้งนี้ โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ ในปีที่ 2 มีเยาวชนเข้าร่วมทั้งสิ้น 13 โครงการ  โดยเยาวชนทั้ง 13 โครงการ  ได้รับการอบรม  ให้ความรู้  พัฒนาศักยภาพ  อาทิเช่น  เรื่องการบริหารจัดการโครงการ (Project  Management)  เรื่อง User Interface and User Experience   เรื่องทักษะการนำเสนอแย่างมืออาชีพ  เรื่อง Business Model  เป็นต้น

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ