กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
เวทีถอดบทเรียนความรู้เชิงประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความรู้ ในโครงการ "เพาะพันธุ์ไม้ใหญ่"
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เวทีถอดบทเรียนความรู้เชิงประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความรู้ ในโครงการ "เพาะพันธุ์ไม้ใหญ่"

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็คทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)  ร่วมกับมูลนิธิสยามกัมมาจล ได้จัดให้มีเวทีถอดบทเรียนความรู้เชิงประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความรู้ในโครงการ "เพาะพันธุ์ไม้ใหญ่" ในวันที่ 21 มีนาคม 2555  ณ  ห้องประชุมมหิศร  ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) 

วัตถุประสงค์การถอดบทเรียความรู้เชิงประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อขยายผลให้เกิดเครือข่ายครู  อาจารย์ ที่มีบทบาทสนับสนุนเยาวชนในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยให้สามารถสร้างกำลังคนรุ่นใหม่ด้านไอที ไปสร้างความได้เปรียบในการพัฒนาประเทศต่อไป  โดยศึกษาตัวอย่างความสำเร็จจากประสบการณ์ในการเสริมพลังให้แก่เยาวชนของครูอาจารย์


กระบวนการถอดบทเรียน

 1. ทำความรู้จักเครือข่าย  ชี้แจงวัตถุประสงค์การถอดบทเรียน
 2. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และบทบาทการสนับสนุนการพัฒนาเยาวชนด้าน IT 
 3. แบ่งปันประสบการณ์จากตัวแทนครู  ICT
 4. วางแผนการพัฒนา "เครือข่ายครู ICT" ร่วมกัน

­

­

กลุ่มเป้าหมาย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการที่ผ่านการเข้ารอบการแข่งขันรอบสุดท้ายในงานมหกรรม ICT สาขาโปรแกรมเพื่อความบันเทิง สาขาโปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ สาขาโปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน ระดับนักเรียน และสาขาสื่อบทเรียนสำหรับระบบการเรียนรู้ออนไลน์

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

ผลการถอดบทเรียน
การถอดบทเรียนครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของครูที่ปรึกษาโครงการ ซึ่งผ่านการเข้ารอบการแข้ขันรอบสุดท้ายในงายมหกรรม ICT ในสาขาโปรแกรมเพื่อความบันเทิง  สาขาโปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้  สาขาโปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน และสาขาสื่อบทเรียนสำหรับระบบการเรียนรู้ออนไลน์ 

จุดเริ่มต้นของการทำงานพัฒนาเยาวชน IT / การส่งเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
จุดเริ่มต้นของการเป็นเป็นครูที่ปรึกษาโครงการ ครูบางท่านมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวของกับไอที และเทคโนโลยี หรือเรียนจบมาด้านคอมพิวเตอร์ จึงเป็นความรับผิดชอบดูแลนักเรียนโดยตรง แต่สำหรับบางท่านซึ่งไม่ได้จบการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์โดยตรง ได้นำเอาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์มาบูรณาการกับวิชาอื่นๆ  เช่น  การทำสื่อออนไลน์  การทำโครงงานด้านเทคโนโลยี  เพื่อให้เด็กเกิดความสนใจในการเรียนรู้

ส่วนหนึ่งที่ทำให้ครู อาจารย์เหล่านี้มีบทบาทในการส่งเสริมพัฒนาเยาวชนด้านไอที ก็มาจากการที่โรงเรียนมีนโยบายส่งเสริมการทำโครงงานด้านเทคโนโลยีและและคัดเลือกนักเรียนส่งประกวดเข้าแข่งขัน หรือแม้กระทั้งตัวเด็ก เยาวชนเองที่มีความสนใจเข้าร่วมเวทีประกวด เดินเข้ามาขอคำแนะนำ หรือขอให้ครูเป็นที่ปรึกษาด้วยตนเอง


เป้าหมายการพัฒนาเยาวชน IT ที่อยากจะเห็น

 • เด็กทำงานเป็น โดยผ่านจากการทำโครงงานร่วมกัน (ความรับผิดชอบของเด็กต่อการทำโครงงาน การเรียนรู้การทำงานร่วมกันเป็น teamwork การวางแผนชีวิต เวลา และการดำเนินงานให้เป็นไปตามตารางที่กำหนดไว้) สิ่งเหล่านี้ทำให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ เกิดการพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น
 • อยากให้เด็กและเยาวชนมีทักษะ ความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับด้าน IT เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต ทั้งการประกอบอาชีพ ก่อให้เกิดรายได้ การเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย เป็นต้น
 • สร้างโอกาสให้เด็กได้รู้จัก เรียนรู้ มีทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยี เผชิญและรับมือกับเทคโนโลยีที่เข้ามาได้
 • ผลักดันเด็กที่มีความสนใจด้าน IT ให้แสดงศักยภาพอย่างเต็มความสามารถ
 • นำความสนใจของเด็กมาเป็นพลังในการเรียนรู้ สร้างสรรค์ผลงาน IT


ประสบการณ์  และบทบาทการสนับสนุนการพัฒนาเยาวชน IT

 • ค้นหา  คัดเลือกเด็กที่มีความสนใจด้าน IT 
 • ปูความรู้พื้นฐานด้าน IT  และให้เด็กฝึกลงมือปฏิบัติ
 • เติมเต็มความสนใจและความถนัดของเด็ก  เช่น  หาหนังสือให้อ่านเพิ่มเติม  ฝึกฝนเด็กนอกเวลาเรียน  สอนหลักการทำงานให้เป็นระบบเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อการเรียนการสอน
 • สร้างแรงจูงใจให้กับเด็ก  เช่น  การให้เกรด  การส่งผลงานเข้าประกวด  ความสำเร็จของรุ่นพี่


ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไขระหว่างการพัฒนาเยาวชน IT

 • ความพร้อมด้านอุปกรณ์  คอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีของโรงเรียนที่มีอย่างจำกัด
 • การกำหนดหลักสูตรคอมพิวเตอร์ให้เป็นวิชาเสริมในกลุ่มสาระวิชา ทำให้มีเวลาในการเรียน และพัฒนาผลงานน้อย
 • การจัดการเวลาในพัฒนาผลงาน
 • วินัยของเยาวชนในการทำงาน
 • เด็กให้ความสำคัญกับสาขาวิชาหลัก ซึ่งมีผลต่อผลการเรียนและการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย
 • เด็กท้อ ถอดใจ ระหว่างการทำโครงงาน หรือเมื่อโครงงานไม่เป็นไปตามที่หวัง
 • ครู ยังขาดความรู้ ทักษะ ที่ช่วยเด็กในการพัฒนาผลงาน  ซึ่งต้องหาความรู้เพิ่มเติมร่วมกันกับเด็ก


ข้อเสนอในการต่อยอดการพัฒนาเยาวชนด้าน IT ในโรงเรียน / ความต้องการการสนับสนุนจากภายใน และภายนอกโรงเรียน

 • ขยายผลการต่อยอดผลงานไปยังนักเรียน  โดยอาศัยความร่วมมือของครู  นักเรียน  และโรงเรียน
 • มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครู IT  ทั้งแบบ online และแบบ offline
 • NECTEC ต้องสะท้อนคุณค่าของการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ให้ชัดเจน รวมทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้ทั่วถึง  แพร่หลายข้อเสนอต่อการสร้างเครือข่าย COP ครู

 • สร้าง COP ภายในจังหวัด สู่ภูมิภาค
 • เริ่มจากเครือข่ายครูในงานเนคเทค แล้วขยายผล
 • มีตัวกลางเชื่อมประสานเครือข่าย COP ครู
 • เปิดโอกาสให้คนกลุ่มอื่นๆได้เข้ามาร่วมเรียนรู้
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ