กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
การประชุมนำเสนอผลการดำเนินงาน โครงการ คนรุ่นใหม่ใจอาสา เพื่อผู้ประสบภัย ( GEN V)
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

กำหนดการประชุมนำเสนอผลการดำเนินงาน โครงการ คนรุ่นใหม่ใจอาสา เพื่อผู้ประสบภัย ( GEN V) วันที่ 7 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมก้าวหน้า 2 ชั้น 4 ตึกพลาซ่าอิสต์ SCB Park Plaza รัชโยธิน (ตึกที่ตั้งสำนักงานมูลินิธิสยามกัมาจล) 

­

เป้าหมาย

1.  เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของโครงการ ทั้งในส่วนของผลสำเร็จ และบทเรียนต่างๆ จากการดำเนินงานโครงการ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการทำงานด้านการฟื้นฟูชุมชนประสบภัย และการสนับสนุนงานด้านการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป

2.  เพื่อเก็บเกี่ยวความรู้/ผลสำเร็จ นำไปสู่การสื่อสารสร้างการรับรู้-เรียนรู้ของสังคมต่อไป

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  มูลนิธิโกมลคีมทอง และมูลนิธิสยามกัมมาจล ได้ร่วมเรียนรู้ “บทเรียนความสำเร็จ” จากการดำเนินโครงการ และเงื่อนไขปัจัยต่างๆ ที่เอื้อ และ/หรือ เป็นอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน  เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการทำงาน และสนับสนุนโครงการฯ  ให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น และสามารถนำ ความรู้/ผลสำเร็จ จากโครงการ ไปสื่อสาร/ขยายผลสู่สังคมได้

2.  กลุ่มอาสาสมัคร Gen V ได้สรุปบทเรียนการทำงานอย่างเป็นระบบ / ได้รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานโครงการ และงานด้านการจัดการระบบอาสาสมัครให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป 

­

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2556
กำหนดการประชุมนำเสนอผลการดำเนินงาน โครงการ คนรุ่นใหม่ใจอาสา เพื่อผู้ประสบภัย ( GEN V) ณ ห้องประชุมก้าวหน้า 2 ชั้น 4 ตึกพลาซ่าอิสต์ SCB Park Plaza รัชโยธิน (ตึกที่ตั้งสำนักงานมูลินิธิสยามกัมาจล)

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

­

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ