กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ เพื่อรับมือภัยพิบัติ
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

การทดลองนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในพื้นที่จริง และเยี่ยมชุมชนที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้

  • เพื่อให้อาสาสมัครวิเคราะห์ และติดตามสถานการณ์ ด้วยการเรียนรู้ผ่านสื่อ ต่างๆ ได้อย่างรับรู้และเข้าใจ

  • เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมอง ต่อสถานการณ์ต่างๆ ในการเตรียมความรับมือต่อสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และการการประสานงานและการทำงานได้อย่างรวดเร็วของอาสาสมัคร

  • เพื่อความพร้อมทั้งอาสาสมัครและประชาชนในพื้นที่  เพื่อรับมือกับภัยที่เกิดขึ้น โดยมีการสร้างระบบการเฝ้าระวังและเตือนภัยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน 
กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน
  • อาสาสมัคร(หลัก)สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ ประเมินการให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุการณ์ในพื้นที่  และสามารถเชื่อม/ประสานความร่วมมือ ขอรับการช่วยเหลือ หรือให้การช่วยเหลือได้อย่างเข้าใจ

  • อาสาสมัคร(รอง)เกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของพื้นที่ (การทำงาน)
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ