กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
Animator Ar-Sa in Thailand Animator Festival 3 (TAF#3) ณ โรงภาพยนตร์ สกาล่า สยามสแควร์
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

Top10 BestAnimations Trailer Thailand Animator Festival ปี 3

­

เพราะเชื่อว่า “แอนิเมชั่น” เป็นสื่อที่มีพลังในการสื่อสารเรื่องราวดี ๆ ไปสู่เด็กและเยาวชน ดังนั้น การสร้างนักแอนิเมชั่นที่มีฝีมือ และมีจิตอาสาเพื่อผู้อื่นจึงเป็นเรื่องที่ต้องทำควบคู่กัน บริษัท Sputnik Tales จึงร่วมกับ มูลนิธิสยามกัมมาจล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) จัดกิจกรรม Thailand Animator Festival #3 (TAF#3) คือเทศกาลประกวดผลงานแอนิเมชั่น “อิสระ(+)เพื่อสังคม” หนึ่งเดียวของไทย

ซึ่งเปิดกว้าง รับผลงาน แอนิเมชั่น จากนักศึกษาทั่วประเทศ โดยไม่จำกัดความยาวและหัวข้อใดๆ เพื่อเฟ้นหา “Social Animation” ที่ผสมผสานเทคนิคการผลิตผลงานแอนิเมชั่นที่สวยงามดึงดูดใจ ให้เข้ากับเนื้อหาที่สื่อสารเพื่อสร้างสรรค์สังคมได้อย่างลงตัว โดยการคัดเลือกของกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิตัวแทนจากภาคีบริษัทแอนิเมชั่น ภาคีองค์กรภาคสังคม และภาคีสื่อมวลชน ที่ร่วมสนับสนุนโครงการ ซึ่งผลงานที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 10 ผลงาน จะถูกจัดฉายและมอบรางวัลในงาน Thailand Animator Festival #3 (TAF#3) ในวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2557 ณ โรงภาพยนตร์ สกาล่า สยามสแควร์

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ