กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ให้คณะศึกษาดูงาน
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

      โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต 93 ม.3 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ศึกษาดูงานการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้คณะที่มาศึกษาดูงานนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ การเรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน และการพัฒนาบุคลากร  ให้เกิดผล เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการดำเนินงานขององค์กรอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

2. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพครูและนักเรียนแกนนำเศรษฐกิจพอเพียงในการเป็นวิทยากรขยายผล การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาให้กับหน่วยงานต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

เป้าหมาย

       คณะที่มาศึกษาดูงานเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ การเรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน และการพัฒนาบุคลากร ได้ตามศักยภาพของแต่ละหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามบริบทขององค์กร

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

ความคิดเห็นคุณครูที่มาศึกษาดุงาน

วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ได้พบและสัมผัสกับความรู้ที่ควรศึกษาทั้งด้านความ พอเพียง วัฒนธรรม การดำรงชีวิต การเรียนรู้ที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์และนำมาจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ยั่งยืน รู้สึกประทับใจมาก

นายสุชีพ แก้วศรี

ครู โรงเรียนวัดอุเบกขาราม

สพป.กพ.เขต 2


ความคิดเห็นผู้มาศึกษาดูงาน

ในการเข้าเยี่ยมชมภายในโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ โดยภาพรวมด้านบุคลากรในการต้อนรับดีมาก ให้ความรู้ด้านผลงานโรงเรียน ด้านบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนการแต่งกาย มารยาทในการพูด การต้อนรับดูแลแนะนำตามที่ต่าง ๆได้ดีมาก ๆ

ขอให้โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ได้รักษาระบบระเบียบและขยายผลการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่ง ๆขึ้นไป

นายมงคล ชาญรังสฤษดิ์

ครูโรงเรียนบ้านหนองโมก

สพป.กพ.เขต 2

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ