กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ให้คณะศึกษาดูงาน
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

     นักศึกษาคณะครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มาศึกษาดูงานการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา และการเขียนหลักสูตรสถานศึกษา

­

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้คณะที่มาศึกษาดูงานนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการดำเนินชีวิตให้เกิดผล เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์    ในการดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

  2. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพครูและนักเรียนแกนนำเศรษฐกิจพอเพียงในการเป็นวิทยากรขยายผล การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาให้กับหน่วยงานต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

­

เป้าหมาย

      คณะที่มาศึกษาดูงานเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ การเรียน การดำเนินชีวิตได้ตามศักยภาพของแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามบริบทของตนเอง

­

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ