กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาให้คณะศึกษาดูงาน
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

นายบุญธรรม โดยด่วน ประธานกลุ่มโรงเรียนระหารเทพนิมิต อำเภอพึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 นำคณะผู้บริหาร คณะครู จำนวน 60 คน มาศึกษาดูงาน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้คณะที่มาศึกษาดูงานนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการดำเนินชีวิตให้เกิดผล เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ในการดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

­

2. เพื่อให้คณะผู้บริหารคณะครูที่มาศึกษาดูงานมีความรู้ความเข้าใจในการขั้นตอนการดำเนินการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

­

3. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพครูและนักเรียนแกนนำเศรษฐกิจพอเพียงในการเป็นวิทยากรขยายผล การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาให้กับหน่วยงานต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เป้าหมาย กลุ่มโรงเรียนระหารเทพนิมิต อำเภอพึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 นำคณะผู้บริหาร คณะครู จำนวน 60 คนจาก 7 โรงเรียนคือ โรงเรียนบ้านสามขา โรงเรียนบ้านวังเจ้า โรงเรียนบ้านโพธิ์เอน โรงเรียนบ้านกระบวยทอง โรงเรียนบ้านโนพลวง โรงเรียนบ้านดงเย็นและโรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคี 

­

­

­

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ