กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
อบรมครูเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

      อบรมครู เรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับ นางบังอร ควรประสงค์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17

­

       นางสาวบุญยรัตน์ ลมงาม และ นางนิทรา  หอมเกษร เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  17 เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์แม่ข่ายจังหวัด: สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียน  แหลมงอบวิทยาคม อ.แหลมงอบ จ.ตราด


วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจการจัดทำหน่วย/แผนการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ


เป้าหมาย

      ครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 มีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนำไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนอยุู่อย่างพอเพียง

­

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ