กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้คณะศึกษาดูงาน
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

      นักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ รุ่นที่ 54 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาเขตจันทบุรี มาศึกษาดูงานการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา

­

วัตถุประสงค์


1. เพื่อให้คณะที่มาศึกษาดูงานนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ การเรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน และการพัฒนาบุคลากร   ให้เกิดผล เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการดำเนินงานขององค์กรอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

2. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพครูและนักเรียนแกนนำเศรษฐกิจพอเพียงในการเป็นวิทยากรขยายผล การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาให้กับหน่วยงานต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

­

เป้าหมาย


      คณะที่มาศึกษาดูงานเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ การเรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน และการพัฒนาบุคลากร ได้ตามศักยภาพของแต่ละหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามบริบทขององค์กร

­

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ