กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
กิจกรรมงานมือสื่อเรียนรู้สู่ความพอเพียง
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

ความเป็นมา    วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ในงานการศึกษาเอกชน พัฒนาคน พัฒนาชาติ ทวยราษฎร์ถวายความจงรักภักดี” ภาคตะวันออก จัดที่ห้างเซ็นทรัลพลาซ่า อ.เมือง จ.ระยอง โรงเรียนไปจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานเรื่อง “งานมือสื่อเรียนรู้สู่ความพอเพียง”ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 5 และกิจกรรมการเรียนรู้สู่ความพอเพียงระดับชั้น ปฐมวัย

**** ซิสเตอร์ ดร.ลำยงค์ อุ้นวุ้น ผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับโล่เกียรติคุณ ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยมีนางเสาวนีย์ พนัสสรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นผู้มอบรางวัล


วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคคลโดยทั่วไปได้มาเรียนรู้การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา

2.เพื่อนำเสนองานมือที่เป็นสื่อเรียนรู้ที่นักเรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติในการทำงาน

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ