กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

ความเป็นมา  วันที่ 25-26 ตุลาคม 2559 ครูบุญยรัตน์ ลมงาม ครูนาตยา สมรรถการ  และครูรัญชิดา ทองพิละ ขายผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง ให้กับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบุญสมวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อให้บริหารมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถอธิบายขยายผลให้ครูและบุคคลอื่นเข้าใจได้

 2.เพื่อครูโรงเรียนบุญสมวิทยามีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถอธิบายขยายผลให้ครูและบุคคลอื่นเข้าใจและนำมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนมีอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ