กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ฐานธนาคารโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

ความเป็นมาของธนาคารโรงเรียน


โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์เป็นสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งที่มีนโยบายที่สำคัญในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้รู้จักประหยัด เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการออมอย่างต่อเนื่อง ในปีการศึกษา2543ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดตั้งโครงการธนาคารของหนูเพื่อให้นักเรียนแต่ละห้องได้มีการออมซึ่งนักเรียนให้ความสนใจในการออมเป็นอย่างมากจนกระทั่งในปีการศึกษา 2546 ทางธนาคารออมสิน จ.จันทบุรี ได้เล็งเห็นถึงความมุ่งมั่นของโรงเรียน จึงได้มาสำรวจสถานที่ของโรงเรียนเพื่อจัดตั้งเป็นธนาคารโรงเรียนตามระเบียบและขั้นตอนในการจัดตั้งธนาคารโรงเรียนด้วยโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่ไม่เป็นไปตามขนาดที่ธนาคารกำหนดด้วยความมุ่งมั่นของนางสาวอุบล ผังรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูและนักเรียนที่มีความต้องการเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นสถานที่ฝึกการทำงานและสถานที่ส่งเสริมนิสัยพอเพียงของนักเรียนธนาคารจึงได้ดำเนินการให้ตามความต้องการของโรงเรียนและเริ่มทำการมาตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2546 ซึ่งเป็นธนาคารโรงเรียนลำดับที่ 118 เป็นธนาคารโรงเรียนให้บริการประเภทเดียวคือ“ฝากเผื่อเรียก” ธนาคารโรงเรียนได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาบูรณาการกับการดำเนินงานของธนาคารคือปลูกฝังให้นักเรียนทุกคนมีการจัดการใช้จ่ายของตนเองอย่างพอเพียงและนับเป็นการฝึกฝนและวางรากฐานที่ดีของชีวิต ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2555 มีบัญชีเงินฝากของครูและนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึง ชั้นมธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 4,659 บัญชี

­

วัตถุประสงค์ของธนาคารโรงเรียน

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการออม

2. เพื่อส่งเสริมหลักสูตรให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักการ ทำงานร่วมกับผู้อื่น และความรับผิดชอบ

3. เพื่อเป็นการเรียนรู้หลักการบริหารจัดการ

4. เพื่อส่งเสรมให้นักเรียนมีรากฐานชีวิตความเป็นอยู่อย่างพอเพียง

5. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและส่วนรวม

­

­

­

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ