กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ฐานการเรียนรู้กล่องสวยด้วยมือเรา
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการลดปริมาณขยะรู้จักรักษาสิ่งแวดล้อมและเห็นคุณค่าและความสำคัญของเศษวัสดุ

2.เพื่อให้ นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการนำกล่อง ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มาประดิษฐ์

3.เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

4.เพื่อเป็นการสร้างกระบวนการคิดให้นักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรม

­

เป้าหมาย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

­

ผลที่เกิดขึ้น

1. นักเรียนเห็นคุณค่าของเศษวัสมีความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์ชิ้นงาน

2.มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการทำงาน สุขุม รอบคอบและมีสมาธิในการเรียน

3.สามารถวิเคราะห์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการการทำงานพร้อมถ่ายทอดให้ผู้ที่สนใจได้

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ