กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
กระดาษสร้างสรรค์สารพันงานศิลป์
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

ความเป็นมา

เนื่องด้วยปัจุบันการศึกษาได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตรู้จักนำทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าทางโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์จึงนำกระดาษที่เหลือใช้มาแปรรูปเป็นกระดาษรีไซเคิลและทางทีมชั้นประถมศึกษาปีที่ 2จึงจัดตั้งกลุ่ม

­

“ กระดาษสร้างสรรค์ สารพันงานศิลป์ ” เพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์จากกระดาษรีไซเคิลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สมุดบันทึก กล่องเอนกประสงค์ กล่องกระดาษทิชชู กรอบรูปกระปุกออมสิน ถุงเอนกประสงค์ ฯลฯ

­

วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าของเศษวัสดุที่เหลือใช้

เพื่อให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

เพื่อเพิ่มมูลค่าของกระดาษรีไซเคิลและเป็นการสร้างรายได้ของนักเรียน

เพื่อสร้างนิสัยพอเพียงให้นักเรียนในการทำงาน

­

เป้าหมาย

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เห็นคุณค่าของเศษวัสดุ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เกิดสมาธิในการทำงาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการผลิตชิ้นงาน

­

ความพอประมาณ

- ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

- ประหยัดค่าใช้จ่าย

ภูมิคุ้มกัน

ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า

มีความระมัดระวังในการใช้อุปกรณ์

ความมีเหตุผล

ประดิษฐ์ของใข้เองแทนการซื้อ

ความรู้

รู้วิธีทำสมุดบันทึก

รู้จักการเลือกใช้วัสดุในการตกแต่ง

คุณธรรม

มีความรับผิดชอบทำงานได้สำเร็จ

มีสมาธิในการทำงาน

มีความอดทนในการทำงาน

­

­

­

­

­

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ