กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ฐานธรรมชาติกับความพอเพียง
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

ประวัติความเป็นมา ปีพุทธศักราช 2550 เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษาเป็นปีเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษา ในด้านการบริหารจัดการ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการพัฒนาบุคลากร โรงเรียนได้มีนโยบายให้คณะครูทุกทีมชั้นได้จัดกิจกรรม ภายใต้หัวข้อ 1 ทีมชั้น 1 นวัตกรรม เพื่อปลูกฝังหลักคิดหลักปฏิบัติในการทำงานของนักเรียนโดยใช้ กิจกรรมเป็นสือการเรียนรู้ให้นักเรียนได้คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาคณะครูทีมชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้นำเรื่องธรรมชาติกับความพอเพียง เป็นฐานการเรียนรู้มาบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับการเรียนการสอนในกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยการทำแชมพูมะกรูดสดเป็นผลิตภัณฑ์แรกในการจัดกิจกรรม จากนั้นได้นำหลักคิด มาพัฒนาเพิ่มเติมเป็น 1 ห้องเรียน 1 ผลิตภัณฑ์โดยบูรณาการกับการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และปรับปรุงเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนโดยใช้ชื่อว่า “กลุ่มธรรมชาติกับความพอเพียง” มีนักเรียนเป็นผู้ให้ความรู้ คำแนะนำ ในการผลิตผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดแก่ผู้ที่สนใจรวมทั้งครูนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนทุกวันมีผลิตภัณฑ์ที่ผลิตถึง ปัจจุนี้มีทั้งหมด 6 ผลิตภัณฑ์ ดังนี้

ผลที่เกิดขึ้นจากการทำกิจกรรม

ด้านนักเรียน

1.ได้หลักคิดในการทำงานว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่การทำผลิตภัณฑ์ใช้เองแต่เป็นการนำเอาหลักคิดหลักปฏิบัติจากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน และในการดำเนินชีวิตประจำวัน

­

2.มีความเสียสละมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ รู้จักการแบ่งปันให้กับผู้อื่น มีความรอบคอบในการทำงาน รู้จักการวางแผนการทำงาน รับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีความเป็นผู้นำ มีความมั่นใจในการนำเสนอผลงาน

­

3.มีความคิดสร้างสรรค์สามารถพัฒนางานผลงานของตน ต่อยอดผลิตภัณฑ์จนสามารถทำโครงงานทดลองเกี่ยวกับน้ำยาเอนกประสงค์สูตรใบแทนสูตรผลไม้รสเปรี้ยว เข้าประกวดได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2554

­

ด้านโรงเรียน

1.โรงเรียนมีจุดศึกษาเพื่อให้นักเรียน และผู้ที่สนใจ มาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับงานเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นผลที่เกิดจากการเรียนรู้ของนักเรียน

2.โรงเรียนได้รับความสนใจจากชุมชน และหน่วยงานต่างๆให้เป็นสถานที่ศึกษาดูงานและเป็นโรงเรียนแกนนำในการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดกิจกรรมใน

­

ด้านชุมชน

1.โรงเรียนเป็นศูนย์พัฒนาอาชีพชุมชนท่าเรือจ้างของหมู่ 5 ตำบลจันทนิมิต ให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับการทำผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นแก่ผู้ที่สนใจในชุมชนและผู้มาศึกษาดูงาน

2. เป็นสถานที่ศึกษาดูงานการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนใกล้เคียงและชุมชนทั่วไป

­

­

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ