กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ฐานการ์ดสวยด้วยเศษวัสดุ
ความเป็นมา วัตถุประสงค์


  


ความเป็นมา

การจัดการศึกษามีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ว่า “การให้การศึกษานั้น กล่าวสั้นๆ โดยความหมายรวบยอด คือ การช่วยให้บุคคล ค้นพบวิธีการดำเนินชีวิต อย่างถูกต้องเหมาะสม ไปสู่ความเจริญ และความสุขตามอัตภาพ” ซึ่งจากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่า ในการดำเนินชีวิตประจำวันขณะอยู่ที่โรงเรียนนั้นมีพฤติกรรมบางอย่างไม่ถูกต้องเหมาะสม เช่น มีการจับจ่ายใช้เงินซื้อสิ่งของต่างๆ โดยไม่จำเป็น ขาดความยั้งคิด หรือไม่ไตร่ตรองด้วยเหตุผล ของบางอย่างมีอยู่แล้ว เห็นเพื่อนซื้อก็ซื้ออีกตามเพื่อน บางอย่างซื้อมามากเกินความจำเป็น บางครั้งก็ทิ้งขว้างไม่ดูแลรักษา ไม่เห็นคุณค่า โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลต่างๆ นักเรียนจะเสียเงินไปกับการซื้อของขวัญ หรือการ์ดอวยพรมาเขียน หรือมาอวดกัน จนทำให้ไม่มีเงินซื้ออาหาร หรือขนม ทานในช่วงพักกลางวัน

­

ด้วยเหตุนี้คณะครูในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จึงมีความคิดเห็นร่วมกันในการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการสู่การเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนมีความตะหนัก มีหลักคิด ที่สามารถนำมาปรับใช้ได้กับทุกเรื่องในชีวิต โดยเฉพาะช่วงที่จะถึงเทศกาลวันคริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่ นักเรียนควรจะลดพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินหรือเสียเงินไปกับการซื้อการ์ดอวยพร แล้วหันมาประดิษฐ์การ์ดอวยพรด้วยตนเอง เริ่มด้วยการให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ในการเลือกนำวัสดุหรือเศษวัสดุมาใช้ในการประดิษฐ์ เพื่อเป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และสามารถปฏิบัติตนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างเหมาะสม มีการวางแผนออกแบบการ์ดอวยพรของตนเอง แล้วลงมือปฏิบัติด้วยความตั้งใจ ซื่อสัตย์ อดทน รอบคอบระมัดระวัง มีการแบ่งปัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามารถช่วยเหลือหรือให้คำแนะนำเพื่อนๆ สร้างสรรค์ผลงานจนสำเร็จ เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และสามารถนำไปใช้ได้จริง รวมทั้งเผยแผ่ผลงานไปสู่ผู้อื่นได้

­

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของเศษกระดาษที่เหลือใช้

2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

3. เพื่อให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มีความอดทน เพียรพยายามในการทำงาน

4. เพื่อสร้างนิสัยพอเพียงให้กับนักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรม

­

เป้าหมาย

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ที่สนใจ

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ