กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
อบรมครูระดับปฐมวัย
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

      อบรมเชิงปฎิบัติการครูระดับปฐมวัย เรื่อง การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2.เพื่อให้ครูมีความรู้และบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดกรรมเสริมประสบการณ์ได้

เป้าหมาย ครูระดับปฐมวัย โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรี จำนวน 21  คน

ขอบเขตการอบรม ครูระดับปฐมวันทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเขียนแผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์บูรณาการหลักปรัชญา  ของเศรษฐกิจพอเพียงได้

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ