กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ห้องพิพิธภัณฑ์
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

สถานที่จัดกิจกรรม ห้องพิพิธภัณฑ์ของโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ครู ผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชนและสังคม

2. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยมิติวัฒนธรรม โดยนำระบบคุณค่าทางวัฒนธรรมการมีคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมของศาสนา การมีจิตสำนึกรักษ์และภาคภูมิใจในถิ่นกำเนิด มาพัฒนาและแก้ไขปัญหาภายในชุมชน สังคมอย่างเป็นองค์รวม

3. เพื่อพัฒนาศักยภาพทุนทางสังคมที่มีรากฐานมาจากวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้มีความเข้มแข็งและนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

4. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม ในการขับเคลื่อนโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนไปสู่ประชาชน

5. เพื่อเป็นสื่อในการสร้างนิสัยพอเพียงให้กับผู้ที่เรียนรู้และมาเยี่ยมชม

­

เป้าหมาย

-ครูนักเรียนโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ผู้ปกครอง และชุมชน เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น

­

­

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ