กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
บ้านดิน
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์


วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นฐานการเรียนรู้ให้นักเรียนและผู้สนใจได้มาเรียนรู้เรืองบ้านดิน

2. เพื่อความยั่งยืนในองค์ความรู้เกี่ยวกับบ้านดินทั้งทฤษฎี และปฎิบัติ

3. เพื่อแลกเปลี่ยนถ่ายทอดความรู้ บ้านดินให้กับชุมชนและผู้สนใจ

4. เพื่อสร้างกระบวนการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

­

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้ที่มาเยี่ยมชมได้รับความรู้ในการก่อสร้างบ้านดิน คุณสมบัติ และเทคนิคในการก่อสร้าง

2. ผู้ที่มาเยี่ยมชมเกิดความรักในวัฒนธรรมท้องถิ่น ได้เรียนรู้วิถีของชาวบ้านที่เรียบง่ายและ พอเพียง

3.นักเรียนได้ถ่ายทอดความรู้ ทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับบ้านดินสู่ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม เพื่อให้เห็นคุณค่าของธรรมชาติมากขึ้น

­

­

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ