กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ประชุม
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

      ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ บริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาเพื่อความยั่งยืน

      มูลนิธิสยามกัมมาจลได้ร่วมมือกับ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และ กระทรวงศึกษาธิการจัดทำโครงการเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา เพื่อสนับสนุนให้สถานศึกษาพอเพียงพัฒนาตนเป็น "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา" จำนวน 84 แห่งในปี 2555 เพื่อเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนขยายผลเศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่ผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้รอบ 2 จำนวน 14 แห่ง และเปิดโอกาสให้ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับศูนย์การเรียนรู้เดิมทั้ง 13 แห่ง ตลอดจนรับฟังนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของกระทรวงศึกษาธิการ มูลนิธิสยามกัมมาจลจึงได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนประสบการณ์บริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาเพื่อความยั่งยืนขึ้นระหว่างวันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม - อังคารที่ 29 พฤษภาคม ณ ศูนย์ประชุมธนาคารไทยพาณิชย์ หาดตะวันรอน จังหวัดชลบุรี


วัตถุประสงค์

  • เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่ผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้รอบ 2 จำนวน 14 แห่ง
  • เปิดโอกาสให้ผู้บริหาร และครูจากศูนย์การเรียนรู้ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์
  • ถอดบทเรียนความสำเร็จในการทำงานของศูนย์ทั้ง 27 แห่ง
  • ศูนย์รับฟังนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของกระทรวงศึกษาธิการ


ผู้เข้าร่วม ผู้บริหารและครูจาก 27 ศูนย์การเรียนรู้

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ