กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
วันที่ 28 มีนาคม 2560 ขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

ความเป็นมา   ด้วยโรงเรียนน้ำริดวิทยา ต.น้ำริด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ต้องการ การพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงให้เป็น Best Practice

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้คณะที่มาศึกษาดูงานนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ การเรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน และการพัฒนาบุคลากร ให้เกิดผล เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการดำเนินงานขององค์กรอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

2. เพื่อคณะศึกษาดูงานเข้าใจกระบวนการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ

เป้าหมาย

คณะที่มาศึกษาดูงานเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ การเรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน และการพัฒนาบุคลากร ได้ตามศักยภาพของแต่ละหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามบริบทขององค์กร

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ