กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ถ่ายทำ BP กิจกรรมอนุรักษ์หัตถกรรมพพื้นบ้านเสื่่อจันทบูร
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

ความเป็นมา    วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ ได้มาถ่ายทำผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในโรงเรียน ที่เป็นภาพองค์รวมในการดำเนิน โครงการอนุรักษ์ หัตถกรรมพื้นบ้านเสื่อจันทบูร งานมือสื่อเรียนรู้สู่ความพอเพียง ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เป็นการขับเคลื่อนของโรงเรียนทั้งระบบ (Whole School Approach) อาทิ มิติผู้บริหารสถานศึกษาด้านโยบายในการดำเนินงาน มิติครูที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบสหวิทยาการ ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มิตินักเรียน นักเรียนได้เรียนรู้หลัก 2-3-4 อย่างไร

จุดประสงค์

1. เพื่อนำไปเป็นตัวอย่างให้โรงเรียนอื่นได้เรียนรู้

2. เพื่อเผยแพร่ผลงานการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติในการทำงาน


กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ