กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ฐาน Reuse Good Idea
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

  

       

    

­

ความเป็นมา

กิจกรรม Reused Good Idea เกิดขึ้นในปีการศึกษา 2553 คณะครูทีมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ออกแบบหน่วยเรียนรู้อิงมาตรฐานแผนวิทยาการ บูรณาการหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ในชื่อหน่วย Reused Good Idea โดยการให้นักเรียนได้ศึกษาปัญหาขยะในโรงเรียน และชุมชนว่าส่งผลกระทบอย่างไรต่อสิ่งแวดล้อมบ้าง และนักเรียน มีวิธีการอย่างไรในการลดปัญหาขยะเหล่านั้น จากนั้นจึงให้นักเรียนทำโครงงานสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ ต่อมาภายหลังจึงได้มีการนำสิ่งประดิษฐ์บางชิ้นของนักเรียน มาพัฒนาต่อเป็นผลิตภัณฑ์ ของทีมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

­

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาขยะที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม

2.เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการทำงานผ่านการทำโครงงานสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้

3.เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

4.เพื่อสร้างนิสัยพอเพียงให้นักเรียน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับปัญหาขยะที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม

2.นักเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นระบบ

3.นักเรียนมีจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.นักเรียนสามารถนำเศษวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นสิ่งของเครื่องใช้ได้บนพื้นฐานของความพอเพียง

­

­

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ